O centre Euroguidance

Euroguidance centrum na Slovensku je súčasťou celoeurópskej siete, ktorá umožňuje vzájomnú inšpiráciu medzi poradenskými systémami v jednotlivých krajinách a podporuje rozvoj služieb celoživotného poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe. Sieť Euroguidance zároveň podporuje mobilitu v Európe za účelom vzdelávania sa a odbornej prípravy.

Slovenské centrum pôsobí s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

11000
Zahraniční študenti na Slovensku
36000
Slováci študujúci v zahraničí
2100
Výchovní poradcovia
800
Kariéroví poradcovia


Naše iniciatívy

Za vyše 20 rokov existencie sme odštartovali a rozvinuli viacero zaujímavých domácich i medzinárodných iniciatív.

Národná cena kariérového poradenstva

Centrum Euroguidance organizuje Národnú cenu kariérového poradenstva nepretržite od roku 2009. Súťaž je otvorená všetkým jednotlivcom a organizáciám pôsobiacim v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva pre deti, mládež a dospelých, vrátane zamestnávateľov. Cieľom súťaže je:

  1. zviditeľniť poskytované poradenské služby na Slovensku
  2. oceniť dobrú prax kariérového poradenstva
  3. podnietiť výmenu skúseností a networking

Cross-Border Seminár

Seminár Cross-Border (CBS) začal v roku 2005 ako spoločná iniciatíva centier Euroguidance v Českej republike, Rakúsku a na Slovensku. Odvtedy sa seminár rozrástol na súčasných 11 účastníckych krajín. Hlavným zmyslom CBS je:

  1. výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v Európe
  2. vytvorenie priestoru pre networking a nadviazanie cezhraničných partnerstiev
  3. podpora mobility poradcov a tvorcov politík

Týždeň kariéry

Týždeň kariéry je spoločnou iniciatívou Centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a je otvorený všetkým poskytovatovateľov kariérového poradenstva na Slovensku. Cieľom iniciatívy je:

  1. zvýšiť povedomie verejnosti o význame kariérového poradenstva
  2. propagovať existujúce poradenské služby na Slovensku
  3. posilovať a rozširovať slovenskú poradenskú komunitu

Odborné semináre a workshopy

Jednou z hlavných priorít Euroguidance centra je prispievať k rozvoju kompetencií kariérových poradcov naprieč jednotlivými sektormi a zvyšovať ich povedomie o význame medzinárodnej mobility pre rozvoj zručností a riadenie vlastnej kariéry. Za týmto účelom centrum pravidelne organizuje odborné semináre a workshopy pre poradcov a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva.