SEMINÁR CROSS-BORDER

Myšlienka zorganizovať seminár Cross Border (CBS) sa zrodila v roku 2005 a stáli za ňou centrá Euroguidance z troch susediacich krajín - Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Hlavným cieľom bolo prepojiť centrá Euroguidance v spoločnej aktivite a tiež vytvoriť príležitosti pre sieťovanie poradcov a tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva zo spolupracujúcich krajín.

Postupom času sa do iniciatívy zapájali ďalšie krajiny z regiónu strednej Európy a Balkánu. V súčasnosti sa na príprave seminára podieľa 11 krajín (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko).

Seminár sa organizuje každoročne v jednej zo zúčastnených krajín na rôznorodé témy z oblasti kariérového poradenstva a mobility. Za účelom diseminácie výsledkov je z každého seminára publikované kompendium príkladov dobrej praxe spolu s národnou správou, ktorá mapuje politiky a prístupy k určitej oblasti poradenskej praxe vo všetkých zúčastnených krajinách.

Stručná história seminárov:
 • 2005 Brno, Česká republika: Psychologické metódy vo výchovnom a kariérovom poradenstve
 • 2006 Bratislava, Slovensko: Prechod zo strednej školy do sveta práce
 • 2007 Viedeň, Rakúsko: Poradenstvo v inštitúciách vyššieho vzdelávania
 • 2009 Tábor, Česká republika: Kariérové poradenstvo bez hraníc
 • 2010 Bratislava, Slovensko: Odborná starostlivosť o poradcov - Kto pomáha tým, ktorí pomáhajú
 • 2011 Budapešť, Maďarsko: Inovatívne nástroje a metódy v kariérovom poradenstve
 • 2012 Bled, Slovinsko: Zručnosti pre riadenie kariéry
 • 2013 Varšava, Poľsko: Metódy, techniky a nástroje pre diagnostiku kompetencií
 • 2014 Záhreb, Chorvátsko: Poradenské metódy využívané v boji proti nezamestnanosti mladých
 • 2015 Retz, Rakúsko: Poradenstvo prekračujúce hranice
 • 2016 Postupim, Nemecko: Interkultúrne poradenstvo a medzinárodná kariéra – integrácia migrantov a minorít
 • 2017 Belehrad, Srbsko: Poradenstvo 4.0: Inovatívne postupy pre nové zručnosti
 • 2018 Bukurešť, Rumunsko: Kariérové poradenstvo v školských kurikulách
 • 2019 Bled, Slovinsko: Zručnosti pre budúcnosť