KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI

Časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je pravidelne vydávané odborné periodikum na Slovensku a v Českej republike zamerané výlučne na oblasť kariérového poradenstva.

Časopis vychádza dvakrát do roka a prináša odborné články o rôznych oblastiach kariérového poradenstva a kariérovej výchovy, rozhovory s rešpektovanými odborníkmi a akademikmi, recenzie publikácií a správy z uskutočnených podujatí.

Editoriál
Redakcia / Obsah / Editoriál

[stiahni článok v pdf]
Kariérové poradenství jako nástroj integrace cizinců v multikulturní společnosti
Dominik Fojtík
Článek nabízí zamyšlení nad tím, jaká specifika má kariérové poradenství pro cizince a jak může kariérové poradenství konkrétně sloužit nejenom v procesu integrace jednotlivce, ale jaký může mít dopad na celou společnost. Text se dotýká témat jako sociální koheze, sociální spravedlnost nebo multikulturní společnost a dává je do souvislostí s kariérovým poradenstvím pro cizince. Článek si klade za cíl poodhalit význam a přínos kariérového poradenství pro cizince v současné multikulturní společnosti a vymezit specifika, kterými tato služby pro cizince disponuje. Prostor je věnován také samotné osobě poradce a kritické reflexi jako nástroji pro snižování negativního dopadu stereotypů a předsudků.

[stiahni článok v pdf]
Angažovanosť zamestnancov a ochota urobiť niečo navyše
Elena Lisá
Tento príspevok vznikol na základe posledných empirických zistení, že zamestnávatelia na Slovensku považujú angažovanosť a ochotu urobiť niečo navyše za dôležitú, no pritom málo napĺňanú zručnosť zamestnateľnosti na strane absolventov. Cieľom článku je priniesť stručný, no zrozumiteľný prehľad týchto pojmov tak, ako ich definuje psychológia a prax. Príspevok začíname prehľadom základných prístupov k definovaniu angažovanosti na pracovisku vo vede a v personálnej praxi. Čitateľ sa v stručnosti oboznámi s vývinom angažovanosti, ako bol tento konštrukt chápaný a operacionalizovaný. Poukazujeme na odlišnosti chápania angažovanosti vo vede a v praxi, pričom sa podrobnejšie venujeme konceptu angažovanosti zamestnancov. Nasledujú najnovšie poznatky o tom, ako je možné angažovanosť pracovníkov rozvíjať. V nasledujúcej časti, ktorá sa venuje ochote urobiť niečo navyše, opisujeme pojmy organizačného občianskeho správania a kontextuálneho výkonu, ktoré vyjadrujú ochotu urobiť niečo navyše, mimo oficiálnu pracovnú náplň a prispievajú tak k celkovej efektívnosti organizácie.

[stiahni článok v pdf]
Kariérové poradenství v Itálii, Litvě a České republice
Kristina Březinová
Hlavním cílem textu je: 1) Srovnání dat sebraných v rámci výzkumné sondy (projekt „Follow your way“ v programu ERASMUS+). Bylo provedeno šetření u kariérových poradců a u příjemců služby kariérového poradenství (žáků, studentů a dospělých klientů) v období od října 2018 do května 2019 ve třech evropských zemích – v Litvě, Itálii a České republice. Hlavním cílem sondy byla analýza: a) odborného zázemí poradců, jejich potřeb v oblasti dalšího profesního rozvoje (na základě sebeposouzení profesních kompetencí), osvědčených postupů, bariér při vykonávání práce, členství v asociacích a síťování; b) potřeb příjemců služby kariérového poradenství, motivace využívat službu kariérového poradenství i specifické metody a postupy v kariérovém poradenství. 2) Zmapování a porovnání zázemí a podmínek k činnosti u kariérových poradců ve výše uvedených zemích z hlediska následujících faktorů: Profesní standard a kvalifikace kariérových poradců; působnost poradců v jednotlivých odvětvích; obsah a rozsah činnosti odborných asociací; výzkum; podpora ze strany odborných institucí (vzdělávání, nastavování a rozvoj poradenských služeb) a realizace projektů. Cílem této srovnávací analýzy, v rámci které byly analyzovány odborné materiály profesních asociací a odborných institucí, bylo doplnit data z výzkumné sondy a získat tak více ucelený přehled o oblasti kariérového poradenství v každé ze tří zemí.

[stiahni článok v pdf]
Online kariérové poradenství aneb tanec mezi klávesami
Nora Jakobová, Dorota Madziová
Článek se zamýšlí nad důležitými aspekty online kariérového poradenství, popisuje možné funkce, které online kariérové poradenství plní. Úvahy jsou doplněny konkrétními nápady a tipy pro online synchronní práci, které plynou z praxe obou autorek v rámci individuálního i skupinového online kariérového poradenství. Čtenář zde najde také prostor k prohloubení sebereflexe práce kariérových poradců.

[stiahni článok v pdf]
Rodovo citlivé kariérové poradenstvo
Rozhovor s doc. Mgr. Monikou Bosou, PhD.
Rozhovor s doc. Mgr. Monikou Bosou, PhD.

[stiahni článok v pdf]
Kvalitná kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre deti a mladých ľudí začína podporou učiteľom a poradcom
Mária Jaššová
Článok prezentuje výstupy projektu "Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce", ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Medzi výstupmi sú praktické webináre, vzdelávacie materiály a kurzy, metodiky i procesné štandardy.

[stiahni článok v pdf]
Na UPJŠ v Košiciach sa od nového akademického roka vyučuje predmet kariérové poradenstvo pre psychológov
Zuzana Kožárová
Predmet Kariérové poradenstvo pre psychológov je v ponuke povinných voliteľných predmetov v rámci jednoodborového študijného programu psychológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach novinkou. Cieľom tohto predmetu je podať študentom aktuálne informácie o teóriách a úlohách kariérového poradenstva, o jeho systéme na Slovensku a v zahraničí. Študent zároveň spozná metódy a nástroje kariérového poradenstva a vyskúša si ich v praxi, bude poznať kompetencie kariérového poradcu. Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o práci psychológa ako kariérového poradcu a bude mať možnosť stretnúť sa s kariérovými poradcami z praxe celoživotného poradenstva a navštíviť ich pracoviská.

[stiahni článok v pdf]
S Europassom o krok ďalej vo vzdelávaní a kariére
Zuzana Valachová
Európsky rámec Europass, ktorý slúži na podporu transparentnosti a porozumenia v oblasti zručností a kvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobility a dobrovoľníctva, prešiel revíziou, aby sa prispôsobil technickému pokroku. 1. júla 2020 Európska komisia transformovala Europass na online platformu, ktorá je moderná, komplexná a efektívna, plná inovačných prvkov a interaktívnych nástrojov. Cieľom online platformy Europass je komplexne pomáhať všetkým vekovým kategóriám v rôznych etapách života pri riadení kariéry a celoživotného vzdelávania.

[stiahni článok v pdf]
Recenzia: Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním
Lenka Martinkovičová


[stiahni článok v pdf]
Recenzia: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce rodiče
Štefan Grajcár
Na prelome leta a jesene 2020 sa širokému okruhu užívateľov dostala do rúk publikácia „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce pro rodiče“, ktorej autorkami sú Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergrová. Ide o plne elektronickú publikáciu, e-knihu, dostupnú na špecializovanej webstránke https://www.pruvodcerodice.cz/. Obe autorky sú skúsené kariérové poradkyne, v tejto oblasti pôsobia už viac ako, resp. takmer 15.

[stiahni článok v pdf]
Editoriál
Redakcia / Obsah / Editoriál

[stiahni článok v pdf]
Požiadavky na zručnosti a kompetencie ľudí na začiatku kariéry. Predpoklady pre kariérové poradenstvo – pohľad zamestnávateľov
Peter Härtel, Michaela Marterer
Úspešný prechod zo základnej školy do sveta práce závisí od mnohých kritérií. Dôležité sú zručnosti a kompetencie potrebné v rôznych povolaniach v ďalšom odbornom vzdelávaní a v podnikoch. Regionálny prieskum v Štajersku, Rakúsko, ukazuje diferencovaný obraz o potrebách a požiadavkách v rôznych oblastiach profesií a povolaní, podrobne opísaných v oblastiach kompetencí prvého a druhého jazyka, matematiky, IKT, osobných a sociálnych kompetencií. Tento prieskum bol tiež východiskom pre kooperatívny prístup v rámci európskeho projektu, ktorý sa zameral najmä na osobné a sociálne kompetencie z pohľadu zamestnávateľov, v spoločnom  dialógu so školami a školskou správou v niekoľkých európskych regiónoch. Výstupy a výsledky oboch prístupov spolu sú cennou a účinnou pomôckou pre učiteľov, školiteľov, poradcov a odborníkov v oblasti poradenstva na podporu mladých ľudí v  období tranzície medzi školou a svetom práce, s cieľom získať a rozvíjať správne kompetencie pre odbornú prípravu. a pracovnú kariéru, do ktorej chcú vstúpiť.

[Stiahni článok v pdf - EN verzia]

[stiahni článok v pdf]
Podporující stát a státní příslušníci třetích zemí: v místní samosprávě a soukromých agenturách při uzavírání smluv o poradenství
Esien Eddy Bruno
Tato práce zkoumá úlohu úřadu práce a soukromých agentur při uzavírání smluv o poradenství, které umožní mladým přistěhovalcům ze třetích zemí přechod v Rakousku a Česku do zaměstnání. Dosavadní výzkum poukázal na podporující stát přesouvající kompetence veřejné správy na externí subjekty jako na hlavní trend v reformě týkající se změny v poskytování služeb veřejného sektoru do sektoru soukromého, a to za předpokladu, že soukromý sektor funguje lépe než veřejné instituce. Soukromé subjekty však mohou sledovat vlastní zájmy, zatímco orgány, které chování agentur monitorují, se potýkají s informační asymetrií. Na základě analýzy dokumentů a přehledu vědeckých textů tato práce shrnuje přenášení pravomoci, monitoring a kontrolní a regulativní nástroje, které se s přechodem do zaměstnání mladých přistěhovalců ze třetích zemí vypořádávají. Smluvní ujednání se však v obou zemích se liší. Česko se zaměřuje na výsledek/plnění, zatímco Rakousko upřednostňuje úhradu nákladů. Výsledek poukázal na plnění smluv. To je důležité, jelikož v sobě odráží smíšenou ekonomiku sociálního státu, ale zároveň nedostatečnou veřejnou odpovědnost, která může ohrozit „estetické“ začlenění minoritních skupin, jejich majetek a participativní demokracii.

[Stiahni článok v pdf - EN verzia]

[stiahni článok v pdf]
Příležitosti pro rozvoj kariérového vzdělávání v ČR
Petr Chaluš
Dlouhodobě je v odborné veřejnosti v ČR diskutován rozvoj kariérového vzdělávání ve školách a zejména v rámci regionálních projektů z evropských fondů (iKAP) vznikají i nové metodiky, rámce, webové nástroje pro podporu kariérového poradenství a kariérového vzdělávání ve školách. V rámci přípravy Strategie vzdělávání 2030+, která je stále ještě diskutována v ČR a návazné revize kurikula (RVP), se otevírá příležitost pro hlubší změnu systémovou a ukotvení kontinuálního kariérového vzdělávání v rámci kurikula.

[stiahni článok v pdf]
Zamestnateľnosť a kariérové zručnosti študentov a absolventov vysokých škôl v kontexte zamestnávateľských očakávaní
Elena Lisá, Denisa Newman
V tomto príspevku referujeme o vybraných poznatkoch zamestnávateľských očakávaní smero-vaných na kariérové kompetencie absolventov vysokých škôl, prezentujeme najmä niektoré zistenia vnímanej dôležitosti a spokojnosti zamestnávateľov zapojených do nášho výskumného projektu s kompetenciami absolventov (KEGA 003PEVŠ-4/2018). Výskumy dlhodobo potvrdzujú, že vnímanie úrovne zručností pre zamestnanie sa medzi zamestnávateľmi a absolventmi líši. Očakávania zamestnávateľov súvisia s rôznymi spoločenskými zmenami a preto ich nemožno považovať za statické. Zamestnávatelia v našom výskume celkovo za najdôležitejšie zručnosti považujú angažovanosť a ochotu urobiť niečo navyše; zodpovedný prístup k práci; morálku a etické správanie; učenie sa zo spätnej väzby; flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Ukázalo sa, že zamestnávatelia sú v porovnaní so sebahodnotením študentov a absolventov menej spokojní s úrovňou zručností zamestnateľnosti u novonastúpených absolventov VŠ.

[stiahni článok v pdf]
Horizontální profesní tranzice klientů a jejich vazba na proměny práce kariérových poradců v České republice
Petra Drahoňovská
Změny na trhu práce ovlivňují jak chování firem z hlediska náboru, ale také chování jednotlivců: jak kariéru plánovat a řídit (self career management) a jak se na trhu práce prezentovat (osobní marketing a práce s osobní značkou). S proměnou fungování na trhu ze strany jednotlivců se logicky mění také náplň práce kariérových poradců a nároky na tuto profesi. A to ve všech segmentech, kde pracují. Nová témata sebou přinesla také nové pracovní příležitosti a dala prostor pro rozvoj působení kariérových poradců / kariérových koučů v soukromé sféře. Ti v tuto chvíli hledají nové vlastní příležitosti z hlediska tematických okruhů, které mohou svým klientům nabídnout. Jedním z nich jsou právě profesní horizontální / laterální tranzice, které kladou na poradenskou práci nové nároky, a to zejména z hlediska znalosti trendů ve specifických oborech. Vývoj poradenské profese je tedy vhodné sledovat nejen v segmentu veřejném a neziskovém, ale i zatím okrajovém, ale rozvíjejícím se, segmentu soukromém. Protože každý z nich přináší klientům své benefity.

[stiahni článok v pdf]
Spolupráca verejného a súkromného sektora v poskytovaní kariérového poradenstva pre dospelých: Prípadová štúdia z Francúzska
Tomáš Šprlák
V roku 2014 spustil francúzsky štát nový systém verejných služieb kariérové poradenstva pod názvom „Poradenstvo v oblasti profesijného rozvoja“ (Conseil en évolution professionnelle). Ide o bezplatnú službu dostupnú každému občanovi bez ohľadu na jeho vek a situáciu. Cieľom tohto článku je predstaviť detailnejšie systémové nastavenie služby v tej podobe, ako je poskytovaná pre pracujúcich dospelých. Práve tá je oproti ostatným ako jediná zverená súkromným poskytovateľom vybraným na základe regionálnych verejných obstarávaní.

[stiahni článok v pdf]
Tímová spolupráca: moderné prístupy pre firmy a kariérových poradcov
Rastislav Ďuriš
Článok približuje, prečo je tímová práca kľúčová kompetencia v 21. storočí, ako ju chápať, diagnostikovať a rozvíjať v kontexte organizačnej práce a budovania kariéry. V prvej časti sa venuje súčasným očakávaniam zamestnávateľov a prostredníctvom rôznych zdrojov dokladá, že tímová práca má v rámci nich významné miesto. V nasledujúcej časti predstavujú dva pohľady na to, ako možno tímové zručnosti vnímať. V tretej časti zhŕňa diagnostické a rozvojové prístupy, ktoré sa dajú do týchto dvoch perspektív zaradiť, a opisuje súčasný stav organizačného vzdelávania v tejto oblasti. V štvrtej časti približuje dva moderné prístupy k hodnoteniu a rozvoju tímovej práce - Raketový model tímovej práce a Management 3.0. Na záver článok prináša odporúčania pre jednotlivcov, firmy a kariérových poradcov, ako tieto modely v praxi využiť.

[stiahni článok v pdf]
Pandémia Covid-19 a kariérové poradenstvo na diaľku
Stanislava Kováčová
Aké dopady bude mať pandémia COVID-19 na prácu kariérových poradcov z dlhodobého hľadiska? Kríza podľa prognóz zafunguje ako urýchľovač zmien, ktorý znormalizuje kariérové poradenstvo na diaľku. Dištančná forma práce sa stávala bežnejšou už pred pandémiou. Článok pomenúva jednotlivé voľby, ktoré musí poradca pred začatím poskytovania poradenstva na diaľku zvážiť. Detailnejšie sa venuje plusom, mínusom a špecifikám online video poradenstva. Cieľom článku je čitateľom priblížiť „nový normál“ v súvislosti s prácou kariérových poradcov.

[stiahni článok v pdf]
Hlavné trendy a výzvy v celoživotnom poradenstve v Európe
Ladislav Ostroha
Začiatkom roka 2020 vydala Európska komisia štúdiu „Politiky a prax v celoživotnom poradenstve v EÚ: Trendy, výzvy a príležitosti“, ktorá bola výsledkom rok trvajúceho výskumného projektu vedeného Inštitútom pre výskum zamestnanosti na Univerzite vo Warwicku a Fínskym inštitútom pre výskum vo vzdelávaní na Univerzite v Jyväskylä. Autori v štúdii identikovali kľúčové elementy systémov celoživotného poradenstva v Európe, načrtli hlavné trendy v politikách a poskytovaní celoživotného poradenstva, zozbierali príklady dobrej praxe z jednotlivých európskych krajín a na záver ponúkli odporúčania pre systematické rozvíjanie služieb celoživotného poradenstva. Tento článok prináša syntézu hlavných zistení zo štúdie.

[stiahni článok v pdf]
Editoriál
Redakcia / Obsah / Editoriál

[stiahni článok v pdf]
Štýl kariérového rozhodovania a ďalšie vlastnosti osobnosti ako prediktory ťažkostí v kariérovom rozhodovaní u adolescentov
Natália Köverová
Cieľom práce bolo zistiť, do akej miery sa štýly v kariérovom rozhodovaní a ďalšie vlastnosti osobnosti podieľajú na vysvetlení ťažkostí v kariérovom rozhodovaní u adolescentov. Výskumný súbor pozostával z 362 adolescentov vo veku 15 až 19 rokov. Pri zbere dát bolo použitých celkom päť výskumných nástrojov – Dotazník profilu kariérového rozhodovania, Dotazník ťažkostí pri voľbe povolania, NEO päťfaktorový osobnostný inventár – subškála neuroticizmus a extraverzia, Škála dispozičného optimizmu LOT-R a Škála na meranie úzkostlivosti STAI X-2. Výsledky potvrdili významnosť siedmich spôsobov v kariérovom rozhodovaní ako prediktorov ťažkostí v kariérovom rozhodovaní: prokrastinácia a závislosť na druhých boli potvrdené ako významne pozitívne prediktory, rýchlosť utvárania konečného rozhodnutia, miesto kontroly (interné) a ašpirácia pre ideálne povolanie ako významne negatívne prediktory a ochota urobiť kompromis a túžba potešiť ostatných ako významne pozitívne prediktory. Tri spôsoby – zhromažďovanie informácií, spracovávanie informácií a úsilie investované do procesu – neboli potvrdené ako významné. Rovnako významnosť optimizmu a úzkostlivosti nebola potvrdená.

[stiahni článok v pdf]
Poradenstvo a iniciačná edukácia vo vzdelávaní dospelých Rómov z marginalizovaných komunít
Marek Lukáč, Silvia Lukáčová, Ivana Pirohová
Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na potrebu rozvoja poradenských činností vo vzdelávaní dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. Edukačné aktivity, najmä so segregovanými dospelými, sú často plné vzájomného nepochopenia a nedorozumení. Opierame sa o teoretické východiská multikultúrneho prístupu B. Faya (2012), štúdií Wlodkovského a Ginsberg (2009, 2017) o rozdieloch v motivácii a učení dospelých, kritické edukačné teórie (Freire, 2000; Mezirow, 2000), Bernsteinovu teóriu jazykového kódu (2005) a o praktické skúsenosti so vzdelávaním a poradenstvom s touto cieľovou skupinou. Tvrdíme, že rozdiely v kultúrnom kapitále a jazykovom kóde poradcov / vzdelávateľov a ich klientov, nastavenie vzdelávacích a poradenských postupov a techník z hľadiska strednej triedy sú pre klientov / učiacich sa pochádzajúcich z underclass nezrozumiteľné a teda neúčinné. Dosiahnutie vzdelávacích cieľov je podmienené zmenou perspektívy vzdelávateľa dospelých/poradcu, ktorá vychádza z jeho príslušnosti k strednej triede. Nakoniec pridávame príklady z praxe, ktoré ilustrujú ako sa vzdelávatelia vyrovnávajú so vzdelávaním a poradenstvom s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít.

[stiahni článok v pdf]
Kariérové koučovanie v rámci kariérového poradenstva
Roland Pavlík
V tejto prezentácii predstavujeme kariérové koučovanie v rámci kariérového poradenstva, ktoré so sebou prináša významný profit, a to najmä v oblastiach ako zvýšenie angažovanosti a účasti zamestnancov v oblasti spokojnosti s prácou, oblasti pracovnej morálky a v oblasti spolupráce a tímovej práce. Koučovanie ako vzdelávanie a rozvoj, motivácia a riadenie by malo byť v kontakte a držať krok s rozvojom andragogiky, psychológie a s poznatkami o tom, čo ľuďom umožňuje vydať so seba to najlepšie.

[stiahni článok v pdf]
Súčasné trendy v prístupe ku kariérovej výchove. Príklady z Európy a zo Slovenska.
Ladislav Ostroha
Súčasné trendy v kariérovom poradenstve v školstve sa odkláňajú od tradičných prístupov, ktoré sa takmer výlučne zameriavali na intervenciu v podobe diagnostiky, a začína sa zdôrazňovať význam holistických prístupov vo forme kariérovej výchovy. Tá je založená na interdisciplinarite a zapojení širokej škály aktérov (pedagogický a odborní zamestnanci škôl, externé poradenské centrá, úrady práce, zamestnávatelia, neziskové a vzdelávacie organizácie a širšie, sociálne komunity). Kariérová výchova sa neobmedzuje len na zlepšenie profesijnej orientácie žiakov, jej ultimátny cieľom je rozvíjanie životných zručností a kľúčových kompetencií, ktoré umožnia žiakom pristupovať k rozhodnutiam o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe zodpovedne a informovane, a to naprieč celým životom. Článok identifikuje hlavné trendy v kariérovej výchove vo vybraných krajinách EÚ (vrátane Slovenska).

[stiahni článok v pdf]
Kariérové poradenství v kontextu kultury školy
Andrea Csirke, Alice Müllerová
Pracovní sešit, který poskytuje vedení školy a osobám zodpovědným za kariérové poradenství na škole metodickou podporu při nastavení systému kariérového poradenství. Vznikly dvě varianty - pro základní a střední školy.

[stiahni článok v pdf]
WWW.TRENDYPRACE.SK ako efektívny nástroj kariérového poradenstva
Ivan Láska
Webová aplikácia Trendy práce, sídliaca na doméne www.trendyprace.sk, je aplikácia, ktorá sprostredkováva informácie o uplatniteľnosti absolventov stredných a vysokých škôl a o trendoch na trhu práce v horizonte najbližších piatich rokov v Slovenskej republike a jej jednotlivých regiónoch. Širokou ponukou informácií o trhu práce, uplatniteľnosti absolventov je užitočným pomocným nástrojom tak pre kariérových a výchovných poradcov, či širokú verejnosť, ako aj pre žiakov a študentov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v procese rozhodovania o svojej budúcej vzdelávacej a kariérovej ceste. Stránka na jednom mieste ponúka množstvo užitočných informácií, ktoré sú nevyhnutné pre informované rozhodnutie o kariérovej ceste.

[stiahni článok v pdf]
Správa zo seminára „Prognózy vývoja na trhu práce a uplatnenie absolventov“
Štefan Grajcár
V priebehu októbra a novembra 2019 zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava, s. r. o., sériu odborných seminárov pod názvom „Prognózy vývoja trhu práce a uplatnenie absolventov“. Semináre sa uskutočnili postupne vo všetkých krajských mestách na Slovensku – prvý 14. 10. 2019 v Bratislave, posledný 27. 11. 2019 v Žiline. Semináre boli zamerané na očakávaný budúci vývoj na trhu práce v SR a v jednotlivých krajoch a na uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl.

[stiahni článok v pdf]
„Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“, Reflexia z IAEVG konferencie
Mária Jaššová
V dňoch 11.-13.septembra mali kariéroví poradcovia príležitosť zúčastniť sa v Bratislave výnimočnej udalosti – 43. ročníka celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). Konferenciu, ktorej sa zúčastnilo vyše 500 poradcov z 46 krajín, zorganizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s českými a slovenskými partnermi. Ústrednou témou, na ktorú sa sústredili nielen hlavní rečníci, ale i takmer 200 konferenčných príspevkov, bolo „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“.

[stiahni článok v pdf]
Globální symposium IAEVG 2019 v Brně
Petr Chaluš, Gabriela Kabotová
Symposium, které se společně spolu se studijními návštěvami konalo v Brně jako součást programu konference IAEVG 2019, se odehrálo díky spolupráci českého centra Euroguidance, českého sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Symposium se zaměřilo na roli kariérových poradců v rozvoji národních systémů poradenství, hlas poradců a jejich sdružení v politice a rozvoji systémů kariérového poradenství, dialog mezi všemi aktéry. A jak společně můžeme podpořit inkluzivní a demokratickou společnost.

[stiahni článok v pdf]
Ohlasy ůčastníků na sympozium a konferenci IAEVG 2019
Ohlasy účastníkov: Mgr. Jan Brabec (Infokariéra Plzeň), Mgr. Lenka Himerová, (Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně), Dorianne Gravina, Graziella Bugeja, Norma Zammit, Thomas Camilleri (Malta), Kateřina Hašková, Helena Košťálová, Nora Jakobová, Sylvie Navarová, Lucie Václavková

[stiahni článok v pdf]
Ohlasy na konferenciu IAEVG 2019 v Bratislave
Ohlasy slovenských účastníkov na konferenciu IAEVG 2019: Mgr. Alexander Ludva (MŠVVaŠ SR, Sekcia regionálneho školstva), Mgr. Veronika Zibrínyiová, PhD. (riaditeľka Univerzitného poradenského centra na UPJŠ v Košiciach), Mgr. Mária Rippová (JOBPOINT, s. r. o.), Mgr. Mária Jaššová (Mareena), Mgr. Rastislav Letnický (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), Mgr. Marian Pocklan (ÚPSVaR Lučenec), Ing. Ivana Studená, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV), PhDr. Štefan Grajcár (ZKPRK), Ladislav Ostroha (Euroguidance), Tomáš Šprlák (ZKPRK)

[stiahni článok v pdf]
Čím by sme sa v kariérovom poradenstve mohli inšpirovať od Francúzov?
Tomáš Šprlák
Ako urobiť celoživotné poradenstvo a vzdelávanie dostupné všetkým občanom, osobitne s nízkou kvalifikáciou? Touto otázkou sa zaoberajú všetky európske štáty, ktoré to z rozvojom ľudského kapitálu svojich občanov myslia vážne. 12. - 13. decembra 2019 sme sa spoločne s kolegami oddelenia  poradenstva a vzdelávania Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zúčastnili na študijnej návšteve v Paríži. Cieľom bolo spoznať, čo robí francúzsky sektor celoživotného poradenstva a vzdelávania pre tých najzraniteľnejších občanov. Niekoľko postrehov prinášame v tomto článku.

[stiahni článok v pdf]
Využitie podporujúceho, koučovacieho, mentorského a direktívneho prístupu v bilancii kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných
Marcel Čambal
Tento článok predstavuje vybrané zistenia prieskumu realizovaného v rámci prípravy diplomovej práce „Využitie metódy Bilancia kompetencií pri práci s nezamestnanými.“ (Ústav zdravotníctva a sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, školiteľka PhDr. Veronika Tolnayová, PhD.). Prieskum prebiehal dotazníkovou formou v období júl – september 2019, v ktorom bolo oslovených 51 poradcov firiem BKS Úspech a NOVA Training, ktorí dodávateľsky realizujú bilanciu kompetencií pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskobystrickom, Košickom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Celkovo zaslalo vyplnené dotazníky 29 poradcov, čo predstavuje návratnosť na úrovni 57 %.

[stiahni článok v pdf]
Obálka a editoriál
Euroguidance
Redakcia / Obsah / Editoriál

[stiahni článok v pdf]
Career Management Skills – důležitost jejich aplikace a možnosti měření
Komárek Libor
V dnešní měnící se době už nestačí být vybaven potřebnými dovednostmi jen při vstupu na trh práce, ale důraz je kladen i na kompetence potřebné k efektivnímu udržení se v něm. Článek je přehledovou studií, která se soustředí právě na tyto kariérní kompetence (career management skills) s důrazem na oblast aplikace v celoživotním vzdělávání, resp. na oblast získávání CMS na vysokých školách. Nejprve definujeme CMS, následně se zaměřujeme na jejich přínosy a možnosti aplikace ve vzdělávání. Další část se zabývá již existujícími kompetenčními rámci pracujícími se CMS a rozporuje možnost vzniku jednoho rámce společného z důvodu národně podmíněných rozdílností. V poslední části se článek zaměřuje na složitost evaluace a měření CMS a navrhuje rozvoj dostatečně metodologicky kvalitních výzkumů a v našem národním kontextu, příp. konstrukci nástroje sloužícího k porovnání výstupů jednotlivých aktivit na CMS zaměřených. Cílem článku není podat vyčerpávající výčet literatury na toto téma napsané, ale spíše představit možnosti a limity celého konceptu CMS, jeho aplikace a měření.

[stiahni článok v pdf]
Kariérní strom a práce s kariérními kartami
Navarová Sylvie
Kariérový strom umožňuje pracovat s klienty v oblasti sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, mapovat jejich kompetence, pracovat s vizemi, stanovováním cílů a akčních kroků na podkladu originálního jednotícího prvku stromu a za využití kombinace přístupů a technik systemického koučinku, koučinku inspirovaného M. H. Ericksonem a teorie profesní orientace Johna Hollanda. Tvorba Kariérního stromu využívá práci se sebereflexí, zpětnou vazbou, kresbou a kariérníma kartama. Karty, které využíváme, vyobrazují STAVY na podkladě teorie RIASEC, popisují MOTIVACI A POTŘEBY inspirované Mezinárodní příručkou o metodách profesní orientace a dle věku klienta zapojíme karty OBRAZY pro práci s vizí a reflexí životní cesty. Poradce k provázení klienta procesem využívá koučovací přístup - klade otevřené konstruktivní otázky. Využitím Kariérního stromu zapojujeme do poradenského procesu kreativitu, směřujeme klienta k sebeuvědomění v oblasti plánování kariéry a zodpovědnosti za vlastní život.

[stiahni článok v pdf]
Podnikání jako kariérová strategie českých žen
Václavková Lucie
Článek shrnuje poznatky různých výzkumů a studií zaměřených na situaci českých žen na trhu práce, postavení podnikatelek, motivaci pro podnikání, rizika této kariérní volby a problém prekerizace. Autorka přichází s návrhy na opatření v oblasti politiky, kariérového poradenství i vzdělávání, které mají pomoci tomu, aby podnikání zůstalo volbou a ne nutností.

[stiahni článok v pdf]
Kariérový poradce – osamělý běžec? Sonda do života kariérových poradců v ČR
Březinová Kristina
Výzkumná sonda vznikla v rámci projektu „Follow your way“ (http://www.followyourway.org/) v programu ERASMUS+ Strategic Partnerships for Youth (2018 – 2019). Cílem projektu je rozvíjet mezisektorovou spolupráci na úrovni národní a mezinárodní spolupráce v oblasti kariérového poradenství. Mezi čtyřmi zúčastněnými evropskými zeměmi probíhá výměna dobré praxe. Ve všech zemích byla provedena analýza potřeb kariérových poradců a také potřeb žáků, studentů a dospělých klientů. Získaná data budou sloužit jako podklad ke tvorbě mezinárodního vzdělávacího kurzu. V České republice byla nasbírána data od 44 kariérových poradců, a to jak od soukromých kariérových poradců, tak od školských poradců působících na základních a středních školách. Byli osloveni poradci působící v rámci celé ČR. Poradci byli oslovováni pomocí emailu anebo osobně, dotazník vyplňovali online. Výsledná data naznačují určité charakteristiky a trendy, které bychom rádi, v rámci tohoto projektu, veřejně sdíleli.

[stiahni článok v pdf]
Jean Pralong: Ak chceme rozumieť zručnostiam pre riadenie kariéry, je potrebné študovať presvedčenia jednotlivcov
Šprlák Tomáš
Jean Pralong je francúzsky psychológ, profesor a výskumný pracovník v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Je autorom vedeckých a kritických prác z oblasti riadenia kariéry, osobnosti a medzigeneračných rozdielov. Momentálne pôsobí ako profesor na katedre Kompetencií, zamestnateľ-nosti a ľudských zdrojov Vysokej školy manažmentu v Normandii. Je autorom originálneho osobnostného modelu SAVEN (www.saven.fr), ktorý kombinuje zručnosti pre riadenie kariéry s individuálnymi presvedčeniami („kognitívnymi schémami“) klientov.

[stiahni článok v pdf]
Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave
Grajcár Štefan
Dvojrozhovor s Tomášom Šprlákom, predsedom Organizačného výboru, a Lenkou Martinko-vičovou, predsedníčkou Vedeckého výboru konferencie IAEVG v Bratislave

[stiahni článok v pdf]
Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství v krajském akčním plánu vzdělávání
Hašková Kateřina
Všech 13 krajů České republiky v roce 2016 připravilo své Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (dále KAP), které se prioritně vztahují k regionálnímu trhu práce a k inovacím. Jejich záměrem bylo na základě analýz a dat pojmenovat klíčové oblasti rozvoje vzdělávání v krajích s cílem zavést národní i krajské strategické priority do praxe škol, zvýšit kvalitu vzdělávání, využívat dlouhodobé plánování pro řízení škol, sdílet zkušenosti škol navzájem a rozvíjet partnerství různých subjektů.

[stiahni článok v pdf]
Mobilita za každú cenu?
Jaššová Mária
Správa zo seminára TCA: EÚ Agenda zručností, mobility a poradenstva: Poradenstvo pre mobilitu v celoživotnom vzdelávaní - Štandardy, metódy a výsledky (Bergen, Nórsko, 9. - 11. 5. 2019)

[stiahni článok v pdf]
Správa zo seminára Cross-Border: Nové zručnosti pre budúcnosť
Ostroha Ladislav
14. ročník seminára Cross-Border sa uskutočnil 14. – 15. mája 2019 pri slovinskom jazere Bled za účasti odborníkov a poradcov z 11 európskych krajín. Témou seminára v roku 2019 boli „Zručnosti pre budúcnosť“. Účastníci na seminári diskutovali o zmenách na trhu práce, prezentovali sa pohľady na nový obsah a formy práce a hľadali sa odpovede na to, ako sa má kariérové poradenstvo prispôsobiť, aby lepšie reflektovalo dynamiku na trhu práce vo svojej praxi. V takto rýchlo meniacom sa prostredí je prakticky nemožné predpovedať, ako sa budú jednotlivé profesie meniť a aké nové profesie budú vznikať. Dôraz by mal preto byť kladený na rozvoj prierezových a prenositeľných zručností, ktoré sa neviažu na jedno konkrétne povolanie či prostredie. Dvanásť expertov sa v rámci workshopov snažilo predstaviť, čo rozumejú pod „novými“ zručnosťami a ako klientov viesť k ich rozvíjaniu.

[stiahni článok v pdf]
Editoriál
Redakcia / Obsah / Editoriál

[stiahni článok v pdf]
Slovenské kariérové poradenstvo: dozrievame ku kvalite?
Tomáš Šprlák
Cieľom tohto článku je širšej odbornej komunite predstaviť predbežné výsledky prvej fázy participatívneho procesu tvorby slovenského štandardu kvality pre kariérové poradenstvo (2016 - 2018) v podobe štandardu kvality pre kariérového poradcu . Zároveň predstavuje priebeh tohto procesu, ktorý iniciovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) na podnetov od komunity poskytovateľov a expertov zo Slovenskej komunity kariérového poraden-stva. Prvá fáza tohto participatívneho procesu viedla k vytvoreniu prvého návrhu štandardu kvality. Cieľom druhej fázy (roky 2019 - 2020) je získanie čo najširšej spätnej väzby od praktikov, expertov a tvorcov politík, ako aj pilotné overenie štandardu na poradcoch a poskytovateľoch v sektore školstva, služieb zamestnanosti a súkromnej sfére. Pracovnú verziu štandardu kvality predkladáme na odbornú diskusiu. Robíme tak s dôverou v dobrú vôľu slovenskej komunity kariérového poradenstva voči jej súčasným nedostatkom a v otvorenosť pre zavádzanie dôveryhodného, funkčného a na rozvoj zameraného štandardu kvality do praxe.

[stiahni článok v pdf]
Poradenstvo v turbulentných časoch – facilitácia individuálnej a kolektívnej zmeny
Thomas Diener
Úvodný, otvárací príspevok prednesený na európskej konferencii Celoživotné kariérové poradenstvo v lokálnej a globálnej sieti, ktorá sa konala na Univerzite Hradec Králové v dňoch 23. – 24. 11. 2018 (http://konferencekp.cz).

[stiahni článok v pdf]
Desať rokov súťaže „Národná cena kariérového poradenstva" na Slovensku – Čo sme sa naučili?
Štefan Grajcár
Cieľom príspevku je predstaviť v tak trochu rekapitulačnej podobe súťaž známu dnes pod názvom „Národná cena kariérového poradenstva“, ktorá sa na Slovensku, rovnako ako aj v Českej republike, koná od roku 2009 a ktorej desiaty ročník sme si nedávno pripomenuli. Povieme si niečo o jej krátkej histórii, ale najmä o súvislostiach, ktoré z tejto súťažnej prehliadky vyplývajú alebo by sa dali odvodzovať.

[stiahni článok v pdf]
Podnikni niečo! (Popis tréningového programu na rozvoj podnikavosti a kariérovej adaptability)
Zuzana Kožárová
Pre každého, kto bude chcieť uspieť na pracovnom trhu, ktorý je ovplyvnený rýchlymi zmenami, globálnosťou, technologickým pokrokom a s ním súvisiacou automatizáciou, sa stáva karierová adaptabilita ako vôľa a schopnosť riadiť svoj pracovný život absolútne kľúčovou. Podporená by mala byť celoživotným vzdelávaním a neustálym rozvojom kľúčových kompetencií potrebných pre život vo vedomostnej spoločnosti – komunikácia v materinskom, ale aj cudzích jazykoch, digitálne kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť, naučiť sa učiť, kultúrne povedomie. Jednou z uvedených kompetencií, ktorá úzko súvisí s kariérovou adaptabilitou, je podnikavosť. Práve podnikavosť umožňuje občanom vyrovnať sa s typickými symptómami 21. storočia a s dynamikou zmien na pracovnom trhu, na ktorom sa väčšina obyvateľov bude pohybovať ako samostatný subjekt.

[stiahni článok v pdf]
Kariérové služby na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Veronika Zibrinyiová
Na slovenských vysokých školách neexistuje jednotný systém poradenských služieb, väčšina vysokých škôl ale aspoň v nejakej forme podporné a poradenské služby svojim študentom poskytuje. Cieľom tohto článku je poskytnúť informácie o fungovaní kariérových služieb a najmä o spolupráci so zamestnávateľmi v slovenských podmienkach na príklade Univerzitného poradenského centra Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

[stiahni článok v pdf]
Rozhovor s Jozefom Detkom a Petrom Chalušom, koordinátormi centier Euroguidance na Slovensku a v Českej republike
Štefan Grajcár
Koordinátorom oboch sesterských centier Euroguidance, ktoré súťaž "Národná cena kariérového poradenstva" od r. 2009 vyhlasujú, sme v súvislosti s jej jubilejným desiatym ročníkom položili niekoľko otázok.

[stiahni článok v pdf]
Mobilita do zahraničia ako nástroj profesijného a osobnostného rastu (Ako informovať mladých ľudí o ich možnostiach)
Mária Jaššová
Jednou z hlavných úloh centra Euroguidance je zvyšovanie povedomia o hodnote medzinárodnej mobility a jej podpora na účely vzdelávania, odbornej prípravy a dobrovoľníctva. Hľadáme spôsoby, ako túto tému otvárať u rôznych cieľových skupín, ako prehĺbiť uvažovanie o nej a ako ju zatraktívniť pre čo najširšie spektrum ľudí, aby neostala len privilégiom niekoľkých vyvolených. Svoje aktivity orientujeme viacerými smermi: 1) oslovujeme mladých ľudí všeobecne, 2) vytvárame program pre žiakov, ktorí sa na svoju plánovanú mobilitu už pripravujú, a 3) snažíme sa informovať tých, ktorí môžu tieto poznatky posúvať ďalej, čiže poradcov a budúcich poradcov.

[stiahni článok v pdf]
Zpráva z kulatého stolu českého centra Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“
Petr Chaluš
Kulatý stůl Euroguidance navázal na seminář „Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství", který pořádalo Centrum Euroguidance ve spolupráci se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj 28. 6. 2018 v Praze. Zahraniční host akce, Karen Schober, předávala zkušenosti z rozvoje kvality a z činnosti německého Národního poradenského fóra v Německu. Zde je odkaz na prezentace a videa ze semináře: http://www.euroguidance.cz/novinky/2018/kvalita-v-kp-videa.html.

[stiahni článok v pdf]
Zpráva z konference – Možné cesty k propojení světů žáků, rodičů a pedagogů
Kateřina Hašková
Spolupráce pedagoga, žáka a rodiče v oblasti kariérového rozvoje žáků byla hlavním tématem mezinárodní Konference pro budoucnost, kterou pořádalo Centrum vzdělávání všem (CVV) 13. června 2018. Kromě příležitosti pro setkání a sdílení na akci zazněla řada příspěvků inspirativ-ních (nejen) pro školní praxi. Téma rodičů, dětí a pedagogů bylo skloňováno z mnoha úhlů pohledu. Příspěvky se však shodovaly ve zdůrazňování důležitosti role rodičů při kariérovém rozhodování žáků, nutnosti propojit svět dětí, pedagogů a rodičů a celoživotní perspektivě kariérového rozvoje žáků.

[stiahni článok v pdf]
Ohlédnutí za seminářem Cross Border 2018 v Bukurešti
Helena Košťálová, Gabriela Kabotová
Již tradičně se každým rokem koná mezinárodní seminář Cross-Border organizovaný Centrem Euroguidance, každý rok na jiné téma a každý rok bohatší o další účastnické země. Ten letošní se konal v Rumunské Bukurešti ve dnech 13. - 14. 11. 2018. Téma tohoto ročníku s názvem „Guidance and counselling in the school curriculum. Experiences, practices, innovations and responses to current challenges” se týkalo kariérového poradenství na školách, jeho postavení ve školním systému i praktické realizace konkrétních aktivit ve výuce.

[stiahni článok v pdf]
Zpráva z konference Learning by Leaving
Marina Pojmanová
Ve dnech 19. - 21. listopadu 2018 proběhla mezinárodní konference s názvem Learning by Leaving, volně přeloženého do češtiny Mobilitou k poznání. Místem provedení konference byl vybrán Kolín nad Rýnem (Německo). Účast přijali představitelé hlavních evropských sítí, které mají na starosti pracovní a studijní mobilitu v rámci EU. Jednalo se primárně o síť Eurodesk, Europass, EURES a Euroguidance.

[stiahni článok v pdf]
Konference „Kariérové poradenství v lokální a globální síti“
Gabriela Kabotová
Konference letos navazuje již 3. ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s ÚPV FF MU (2016) a Katedrou andragogiky FF UK (2017). Tento rok byla akce organizována Centrem Euroguidance v ČR, DZS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a konala se pod záštitou MŠMT a MPSV.

[stiahni článok v pdf]
Týždeň kariéry 2018 – nové výzvy a idey
Mária Jaššová
Centrum Euroguidance so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry už tradične organizovalo paralelne s Európskym týždňom odborných zručností (5. - 9. 11. 2018) týždeň zameraný na podporu a propagáciu kariérového poradenstva. Cieľom je sprítomniť myšlienku celoživotného poradenstva ako ponuky služieb, ktoré sa týkajú každého od útleho veku po seniorský vek v akejkoľvek životnej situácii. Témou roku 2018 bola rodina a kariéra a hľadanie spôsobov, ako tieto dva dôležité aspekty našich životov prepojiť a zladiť tak, aby viedli k životnej spokojnosti.žením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry už tradične organizovalo paralelne s Európskym týždňom odborných zručností (5. - 9. 11. 2018) týždeň zameraný na podporu a propagáciu kariérového poradenstva. Cieľom je sprítomniť myšlienku celoživotného poradenstva ako ponuky služieb, ktoré sa týkajú každého od útleho veku po seniorský vek v akejkoľvek životnej situácii. Témou roku 2018 bola rodina a kariéra a hľadanie spôsobov, ako tieto dva dôležité aspekty našich životov prepojiť a zladiť tak, aby viedli k životnej spokojnosti.

[stiahni článok v pdf]
Spokojený kariérový poradce jako dárek k vánocům (harmonické vzdělávání kariérových poradců)
Helena Košťálová
Kniha "Spokojený kariérový poradce" vznikla v rámci projektu “Práce bez předsudků“, a vysvětlujeme v ní, proč je důležité vystavit profesní spokojenosti na dvou pilířích (z nichž jeden se týká odborných znalostí a dovedností a druhý tzv. „psychohygieny“), i jak toho docílit v praxi. Kniha nabízí tipy, cvičení i teoretická východiska zaměřená na posílení sebevědomí klientů, empatii anebo zvládání stresu. A také povzbuzuje čtenáře k tomu, aby respektovali své aktuální životní tempo, které se průběžně mění.

[stiahni článok v pdf]
Výročná konferencia IAEVG v r. 2019 v Bratislave a Brne
Tomáš Šprlák, Štefan Grajcár, Ladislav Ostroha, Mária Jaššová
Na kongrese Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG), ktorý sa v dňoch 2. – 4. októbra 2018 konal v Göteborgu, Švédsko, výkonný výbor IAEVG oznámil, že budúcoročná svetová konferencia IAEVG sa bude konať v dňoch 9. – 13. septembra v Bratislave a v Brne s tým, že Brno bude hostiť pre-sympózium s ponukou študijných návštev, samotná konferencia sa uskutoční v Bratislave. Organizátorom konferencie v Bratislave bude Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Bratislavu a Brno na tohtoročnom kongrese vo Švédsku predstavil Tomáš Šprlák, predseda Združenia. Témou už 43. ročníka týchto výročných konferencií bude „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”.

[stiahni článok v pdf]


VYDAVATEĽ

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Euroguidance centrum
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02/209 222 81, -02
euroguidance@saaic.sk

ISSN: 1338-8231
Vychádza dvakrát ročne ako elektronická publikácia.REDAKTORI

PhDr. Štefan Grajcár
Mgr. Ladislav Ostroha
Ing. Jozef Detko
Mgr. Petr ChalušĎakujeme Dr. Štefanovi Grajcárovi za entuziazmus a pomoc pri príprave časopisu.Pokyny pre autorov

Obsahové a formálne kritériá príspevkov. Prevziať pokyny