PORADENSTVO PREKRAČUJÚCE HRANICE

Euroguidance centrá v Českej republiky, Poľsku a na Slovensku zorganizovali 13. júna 2019 v Ostrave cezhraničný seminár „Poradenstvo prekračujúce hranice“ pre poradcov, ktorí sa zaujímajú o to, ako lepšie pripravovať klientov na štúdium, stáž, dobrovoľníctvo či prácu v zahraničí. Účastníci seminára sa zamýšľali a diskutovali, prečo je dôležité, aby poradenstvo prekračovalo hranice, akú relevanciu majú skúsenosti zo zahraničia pre profesionálny a osobnostný rozvoj klientov na jednej strane a poradcov na strane druhej a ako podnietiť zvedavosť klientov a pripraviť ich na pobyt v zahraničí.

Mobilita a poradenstvo pri mobilite patrí v súčasnosti na Slovensku i v Českej republike len k okrajovým témam v kariérovom poradenstve. Podpora mladým ľuďom na stredných či vysokých školách, ktorí sa chystajú na zahraničnú mobilitu, sa obmedzuje skôr na nevyhnutnú administratívnu pomoc, už menej sa pracuje s ich komplexnou prípravou na iný svet tam „vonku“. Svet, v ktorom sa stretnú s novou kultúrou, riadenou odlišnými hodnotami, novými ľuďmi hovoriacimi odlišnými jazykmi, a na začlenenie do ktorého budú potrebovať špecifické zručnosti a osobnostné kvality.

Rovnako ako v prípade prvej smerovej voľby či prechodu zo školy na trh práce je teda mobilitná skúsenosť formou tranzície a zásadnou vývojou etapou v živote človeka, ktorý sa na ňu podujme. Vďaka slobodnému pohybu osôb v rámci Európskej únie a programom ako Erasmus+ popularita štúdia, stáže, dobrovoľníctva či práce v zahraničí každým rokom stúpa a stále viac a viac mladých ľudí sa presúva za vzdelávacími a pracovnými príležitosťami naprieč hranicami. Kariérové poradenstvo by malo reflektovať a zohľadňovať tento vývoj vo svojej praxi.

Úloha poradenstva pri medzinárodnej mobilite

Hoci úloha kariérového poradcu v oblasti medzinárodných mobilít nemusí byť hneď zjavná, priestor, ktorý má v tejto oblasti k dispozícii, je široký. Poradca môže byť tým človekom, ktorý vôbec možnosť vycestovania do zahraničia pre mladých ľudí otvára. Často sa študijná mobilita pokladá za akúsi odmenu pre najlepších, zabúda sa však pri tom na motivačnú a aktivizačnú funkciu mobility, z ktorej môžu profitovať práve nerozhodnutí a tí, čo sa na svojej kariérnej ceste len hľadajú.

V procese prípravy na vycestovanie môže poradca podporiť mladých ľudí pri zvládaní ich obáv, ktoré sa často týkajú prvej skúsenosti s osamostatňovaním, nového budovania sociálnych väzieb a opúšťania starých pozícií. Taktiež je úlohou poradcu pripraviť svojich klientov na fungovanie v medzinárodnom prostredí. Na prvý pohľad sa kultúry v rámci európskych krajín možno nezdajú príliš rozdielne, mladých ľudí však môžu zaskočiť rozličné očakávania, ktoré sú na nich kladené ako na žiaka alebo študenta. Stres môže spôsobovať napríklad vyššia miera súťaživosti či nevyhnutnosť zapájať sa do rôznych foriem spolupráce v skupinách, na ktoré neboli na svojej škole zvyknutí.

Rovnako je dôležité otvárať tému interkultúrnej komunikácie. Tak ako sa budú v zahraničí prispôsobovať novým študijným podmienkam a požiadavkam, tak sa budú stretávať aj s rozličnými nárokmi u svojich rovesníkov a ďalších ľudí, s ktorými budú v kontakte. Úlohou poradcu je podporiť klientov v ich kompetenciách natoľko, aby nedorozumenia vyplývajúce z odlišného kultúrneho pozadia neviedli k posilňovaniu predsudkov, ale naopak, boli skôr zdrojom zvedavosti a ďalšieho dopytovania sa.

Bolo by ideálne, keby bola podpora poradcu pre žiakov a študentov v nejakej podobe k dispozícii i počas samotného pobytu a nemala by končiť ani po návrate domov. Počas dlhšieho pobytu v zahraničí môžu vznikať silné sociálne väzby či posuny v tom, ako človek vidí sám seba, a poradenstvo tak slúži opätovnému zaradeniu sa do pôvodného prostredia. Ukazuje sa tiež, aké dôležité je spolu s mladými ľuďmi prerozprávať ich príbehy mobility. Zážitky, ktoré si so sebou priniesli, bývajú často veľmi silné, a chýba im bezpečný a láskavý priestor, v ktorom by sa im mohli venovať. Taktiež zručnosti a kompetencie, ktoré počas pobytu v zahraničí nadobudli, nemusia byť pre nich čitateľné a je na poradcovi, aby im ich pomohol definovať a formulovať.

Mobilita – príležitosť pre poradcov

Možnosť vycestovať za skúsenosťami a poznatkami do zahraničia nie je rezervovaná len mladým ľuďom. Samotní poradcovia sa môžu vďaka programu Erasmus+ alebo prostredníctvom aktivít existujúcich sietí EÚ (napr. Euroguidance) zúčastniť vzdelávacích kurzov, seminárov či konferencií v zahraničí a získané inšpirácie následne prenášať do vlastnej praxe. Do zahraničia poradcovia nemusia cestovať nevyhnutne len za novými odbornými poznatkami, takáto skúsenosť môže mať pre nich rovnako aktivizujúci účinok, poskytnúť im motiváciu do ďalšieho profesionálneho a osobnostného rastu. Po absolvovaní mobility navyše budú môcť poradcovia autenticky sprostredkovať túto skúsenosť svojim klientom. Najlepšími ambasádormi mobility sú tí, ktorí túto možnosť sami využili.

Vďaka mobilite vo forme študijných návštev, vzdelávacích kurzov, seminárov či konferencií sa následne poradcovia prepájajú so svojimi zahraničnými kolegami a rozširujú svoje profesionálne kruhy o nových partnerov a priateľov. Základom tohto vzťahu je ochota zdieľať, podeliť sa o svoje skúsenosti a vypočuť si prístupy z iných krajín, inšpirovať a nechať sa inšpirovať. Rozširovanie sietí spolupráce a vytváranie možností pre vzájomne zdieľanie je skratkou ku skvalitňovaniu služieb kariérového poradenstva.

Budovanie sietí partnerov je nevyhnutné aj z pohľadu mobilitného poradenstva. Ponuka zahraničných dobrovoľníckych projektov, stáží, tréningových kurzov či zahraničných pracovných ponúk je veľmi dynamická a poradcovia často nemajú kapacitu ani možnosť ju pravidelne sledovať. Aktívnym vyhľadavaním partnerov a budovaním spoluprác s poskytovateľmi a sprostredkovateľmi týchto príležitostí môžu tento deficit kompenzovať.

Seminár „Poradenstvo prekračujúce hranice“ vznikol vďaka cezhraničnej spolupráci viacerých partnerov, prezentované boli skúsenosti a informácie z Českej republiky, Slovenska a Poľska. Skvelá atmosféra, ktorá vládla počas celého seminára, bola pre nás dôkazom, že stretávanie poradcov z rôznych krajín podporené minimálnou jazykovou bariérou a stavanie na reálnych skúsenostiach účastníkov je dobrým základom pre úspešnú akciu. Dúfame, že kontakty medzi účastníkmi, bohaté diskusie a stretávania ostanú živé ešte dlho po ukončení seminára.