Investovanie do kariérového poradenstva

V júli 2021 bola publikovaná brožúra zameriavajúca sa na potrebu investovania štátov do kariérového poradenstva, ktorá vznikla v spolupráci šiestich medzinárodných organizácií (OECD, CEDEFOP, ETF, UNESCO, ILO, a EK). Význam poradenstva je v publikácii zvýraznený najmä v súvislosti s narastajúcim počtom obyvateľov potrebujúcich rekvalifikáciu alebo zvyšovanie úrovne zručností. Predstavujeme Vám zhrnutie publikácie v niekoľkých bodoch:

Prečo investovať do kariérového poradenstva?

1. Pandémia Covid-19 zvýšila potrebu kvalitného kariérového poradenstva
Prieskumy ukazujú, že mladí ľudia počas pandémie viac uvažujú nad zmenou svojich kariérových plánov, no predsa málo teenagerov využíva služby kariérového poradenstva. Zároveň dáta z medzinárodných prieskumov ukazujú, že poradenstvo vo viacerých štátoch je nedostatočne poskytované, a to najmä jednotlivcom, ktorí poradenstvo potrebujú najviac. Výsledky ďalších prieskumov ukazujú, že iba každý štvrtý z desiatich dospelých absolvoval kariérové poradenstvo v priebehu posledných piatich rokov. Tí dospelí, ktorí sa poradenstva zúčastnili, sú ale vysoko kvalifikovaní a nehrozí im žiadne riziko ohľadom vylúčenia z trhu práce.

2. Kariérové poradenstvo prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti
Súčasné zmeny významne narušili dopyt po zamestnancoch a zrýchlili automatizáciu a digitalizáciu, ktoré spôsobujú rapídnu zmenu charakteru práce a zvyšujú riziko nezamestnanosti a pracovnej nestability. Rovnako tak aj globalizácia, demografické zmeny a snahy o vytvorenie zelenej ekonomiky spôsobujú zmeny požiadaviek týkajúcich sa charakteru zručností na trhu práce na celosvetovej úrovni. Kariérové poradenstvo má dôležitý význam v plánoch obnovy a pri poskytovaní podpory ľudom všetkých vekových kategórií adaptovať sa na tieto zmeny. Podporuje účasť jednotlivcov v celoživotnom vzdelávaní, značne prispieva aj k vytváraniu politík vzťahujúcich sa na zručnosti, a zmenšuje tak medzery medzi zručnosťami a požiadavkami trhu práce. Prieskumy poukazujú na to, že poradenstvo prispieva k pozitívnym zmenám v ekonomike, vzdelávaní a v sociálnej sfére.

3. Kariérové poradenstvo pomáha mladým ľuďom oboznámiť sa s potrebami trhu práce
Ak sa žiaci už počas povinnej školskej dochádzky oboznámia s možnostiami týkajúcich sa ich budúceho povolania a upresnia si svoje očakávania, je zrejmé, že sa budú ľahšie orientovať na trhu práce v budúcnosti. Rovnako tak je účasť v kariérovom poradenstve spojená aj s pozitívnejšími postojmi voči škole a lepšími výsledkami v testoch z matematiky. Príkladom dobrej praxe je program Primary Futures v Spojenom kráľovstve, ktorý umožňuje základným školám spoluprácu so zamestnancami, ktorí dobrovoľne pomáhajú žiakom, aby rozšírili svoje ašpirácie a viac porozumeli vzťahu medzi ich vzdelaním a prácou v dospelosti. Prijímateľov tohto dobrovoľníckeho programu momentálne tvorí štvrtina základných škôl v Spojenom kráľovstve.

4. Kariérové poradenstvo podporuje inklúziu na trhu práce
Veľa ľudí si neuvedomuje možnosti poradenských služieb dostupných pre dospelých. Nízko kvalifikovaní pracujúci, ktorým hrozí strata zamestnania spôsobená automatizáciou, najmenej využívajú poradenské služby. Príkladom podpory inklúzie na trhu práce je Fit2work, rakúsky národný program zameraný na dospelých so zdravotnými ťažkosťami s cieľom podporiť ich pri udržaní si zamestnania alebo hľadaní práce. Klienti majú možnosť zúčastniť sa poradenstva a majú možnosť vytvoriť si akčný plán pre zamestnateľnosť.

V niektorých krajinách zamestnaní i nezamestnaní dospelí majú prístup k viacerým možnostiam financovania (napr. individuálne vzdelávacie účty) a krajiny zabezpečujú organizovanie školení, ako aj motivovanie potenciálnych účastníkov, ale potrebujú pomoc na to, aby urobili najlepší výber z ponúkaných možností. Kariérové poradenstvo je často ponúkané ako súčasť vzdelávacích účtov v podobe kariérových voucherov (poukazov).

Využívanie IKT otvára mnohé možnosti na zlepšenie dostupnosti kariérového poradenstva

Medzi príklady dobrej praxe z európskych krajín patrí napr. systém eGuidance v Dánsku, podporujúci učiacich sa na druhom a treťom stupni vzdelávania, ako aj dospelých, ktorí potrebujú podporu pri kariérovom rozvoji a osvojení zručností. eGuidance je súčasťou štátneho poradenského portalu obsahujúceho informácie o trhu práce a poradenstvo vo forme online chatu je preferované najmä zo strany mladých ľudí.

Ďalším príkladom dobrej praxe je flámska verejná služba zamestnanosti (VDAB) poskytujúca online systém Mijn loopbaan (Moja kariéra). Užívatelia si môžu vytvoriť online portfólio a nahrať životopis na platformu, ktorú používajú aj zamestnávatelia. Mijn loopbaan sa môže používať ako nástroj na hľadanie práce a ponúka aj viaceré možnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Na podporu zvýšenia účasti mladých ľudí v kariérovom poradenstve, VDAB poskytuje školenia aj pre učiteľov.

Autori publikácie uvádzajú, že na dosiahnutie efektívneho systému kariérového poradenstva je nevyhnutné vytvoriť stratégiu a víziu na národnej úrovni, ktorá by mala byť vytvorená v spolupráci s príslušnými orgánmi vlády v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, sociálnej ochrany a zamestnania, spolu so sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti.

Celú brožúru si môžete prečítať na tomto odkaze.