Poradenstvo pre mladých ľudí pri medzinárodných pobytoch - nová metodická príručka

Euroguidance centrum vydalo novú metodickú príručku, ktorá je výsledkom viacročnej práce jej autorky Márie Jaššovej s mladými ľuďmi v oblasti medzinárodných mobilít. Metodika nadväzuje na predchádzajúce publikácie Kompas Marca Pola (2015) a Otvorení svetu (2016), v ktorých boli zahraničné pobyty rozoberané z rôznych uhlov pohľadu. Metodika je určená predovšetkým poradcom pracujúcim s mladými ľuďmi, pre ktorých by medzinárodná mobilita mohla byť zaujímavou príležitosťou na ceste za dospelosťou.

Publikácia obsahuje teoretické východiská obhajujúce význam zahraničných pobytov a zároveň zmysel poradenskej podpory. Skúsenosť s pobytom v zahraničí je mnohokrát mladými ľuďmi označovaná za zlomovú. Z hodnotení zahraničných študijných pobytov však vyplýva, že získanie obohacujúcej a zmysluplnej skúsenosti sa nedeje aicky a ani zďaleka nie je samozrejmosťou. Na mobilitu je potrebné sa vedome a včas pripraviť, v čom zohrávajú dôležitú úlohu práve mobilitní poradcovia. Nová príručka im v tom môže byť nápomocná.

Publikácia obsahuje taktiež inšpiráciu pre poradcov v podobe overených aktivít a cvičení využiteľných pri mobilitnej príprave. V praktickej časti je možné nájsť námety z oblasti rozvoja interkultúrnych kompetencií, zvládania náročných situácií, práce na cieľoch a celkovej koncepcie mobilitného poradenstva. Pri každej aktivite sú uvedené informácie o cieľovej skupine a tiež pre aký typ mobility je určená. Uvedená je tiež časová náročnosť, ciele aktivity, pomôcky a potrebný materiál. Nasleduje podrobný postup a odporúčania pre reflexiu danej aktivity. Na záver praktickej časti je možné nájsť nápady, ako skupinové stretnutia vystavať, ako ich obsah štrukturovať a podľa čoho vyberať cvičenia. Súčasťou metodiky sú aj pracovné listy.

Na Slovensku doposiaľ podobná publikácia chýbala. Hoci sa metodika zameriava na prípravy pre medzinárodné mobility, poslúžiť môže nielen tým poradcom, ktorí sa rozhodnú venovať priamo mobilitnému poradenstvu. Inšpiráciu v nej môžu nájsť všetci so záujmom o rozvoj interkultúrnych kompetencií, podporu pri zvládaní náročných situácií a tí, čo hľadajú aktivity pre prácu so zručnosťami pre trh práce.

Metodická príručka na stiahnutie