Hlas klienta v poradenstve – progresívna či problematická idea

Virtuálny seminár Cross-Border 2020 „Hlas klienta v kariérovom poradenstve“ sa konal 30. septembra a zúčastnilo sa ho viac ako 150 kariérových poradcov a odborníkov z 19 krajín Európy. Seminár organizovalo slovenské centrum Euroguidance v spolupráci s Euroguidance centrami z 9 rôznych európskych krajín: Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Portugalska, Rumunska, Srbska a Slovinska.

Hlavnou témou seminára bol hlas klienta pri navrhovaní a poskytovaní služieb kariérového poradenstva. Hoci je načúvanie hlasu klienta v kariérovom poradenstve považované v posledných desaťročiach za progresívnu a demokratickú ideu, prináša so sebou aj značné výzvy. Podľa hlavného rečníka seminára, profesora Ronalda Sultanu z Malty, môže byť tento prístup problematický, ak sa naňho pozrieme zo širšej perspektívy.

Samotné slovo hlas je veľmi nejednoznačné, pretože naše hlasy a hlasy našich klientov sa menia a sú mnohotvárne - niektoré vrstvy sa objavujú, zatiaľ čo iné sú umlčané v závislosti od situácie a kontextu. Často ide o ideológiu, históriu, kultúru alebo osobnú skúsenosť, ktoré hovoria prostredníctvom človeka. Preto pri načúvaní hlasu klienta veľmi záleží na kontexte („Čí hlas vlastne počujeme?“). Kontext utvára príbehy a slová, ktoré používame a ktoré následne formujú našu individuálnu realitu. Profesor Sultana upozornil, že „slová, ktoré hovoríme, sa stávajú domom, v ktorom žijeme“.

Problematika hlasu klienta je navyše úzko spojená s otázkami moci a odráža hlavné spoločenské a politické trendy. Romantický alebo idealistický pohľad na hlas klienta ako nástroja emancipácie a zmocnenia je týmto spochybnený. Hlasy klientov môžu byť v skutočnosti ideologicky formované tak, aby legitimizovali politické činy („coopting voice“).

Napriek týmto problémom profesor Sultana zdôraznil, že načúvanie hlasu klienta so sebou prináša aj viacero prísľubov:

  • berie totižto do úvahy, že každý klient pozná seba samého najlepšie, čo zvyšuje zmysel presadzovania vlastných záujmov;
  • odráža klientove potreby a rešpektuje rozličné (i alternatívne) hodnoty;
  • môže byť efektívnym nástrojom pri rozhodovaní o efektívnom financovaní služieb kariérového poradenstva.

Prístup zameraný na načúvanie hlasu klienta v kariérovom poradenstve musí byť príjmaný s opatrnosťou a neustálou kritickou reflexiou.

Všetky výstupy z online seminára nájdete na stránke www.euroguidance.sk/cbs2020

Celá prezentácia profesora Sultana so slovenskými titulkami: