Poradcovia z celého sveta hľadali v Bratislave cesty pre inkluzívnejšiu spoločnosť

V dňoch 11.-13.septembra sa v Bratislave stretlo viac ako 500 vedcov, poradcov a tvorcov politík zo 46 krajín pri príležitosti 43. ročníka celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). Konferenciu zorganizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s českými a slovenskými partnermi vrátane centra Euroguidance. Ústrednou témou, na ktorú sa sústredili nielen hlavní rečníci, ale i takmer 200 konferenčných príspevkov, bolo „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“.

Na pôde Ekonomickej univerzity, kde sa konferencia uskutočnila, si účastníci mohli každý deň vypočuť prednášky najväčších odborníkov zo sféry celoživotného poradenstva ako Norman Amundson, Annamaria Di Fabio, Gideon Arulmani, Kobus Maree a mnohí ďalší. Presahy do iných oblastí, ktoré priniesli Anna Hogenová a Saša Uhlová, rozšírili kontext konferencie a dokázali tak otvorenosť a rozhľad poradenskej komunity. Bohatý program zložený z viac ako 200 prezentácií, posterov, workshopov a novinky v podobe veľtrhu nástrojov poskytol podnety pre reflexiu odboru a mnohé inšpirácie pre každodennú prax.


Výstupom medzinárodnej konferencie sú nasledovné myšlienky a vízie naznačujúce smer, ktorým sa svetové aj slovenské kariérové poradenstvo musí uberať, ak chce prispievať k budovaniu inkluzívnej spoločnosti:

  • Kariéru človeka je potrebné vnímať v súvislostiach a prepojeniach s ostatnými aspektami ľudského života - osobného, rodinného, spoločenského. Ciele služieb kariérového rozvoja preto nemôžu byť obmedzené len na izolované otázky ako sú výber vhodnej školy či zodpovedajúceho zamestnania, ale na schopnosť aktívne riadiť svoj život v rovnováhe medzi vlastnými potrebami a potrebami spoločnosti. V inkluzívnej spoločnosti prispievajú k takémuto kariérovému rozvoju detí a dospelých rodičia, učitelia, poradcovia, zamestnávatelia aj tvorcovia politík (Roberta Neault).
  • Kariérové poradenstvo potrebujú najmä ľudia zo znevýhodneného sociálneho prostredia a občania s nízkou kvalifikáciou. Dostupné a kvalitné kariérové poradenstvo vychádzajúce z individuálnych potrieb a kontextu je pre nich signálom, že spoločnosť sa o nich zaujíma, ale tiež vedie k proaktívnemu kariérovému správaniu, rozvoju osobnej identity a efektívnejšiemu zvládaniu prechodných období (Saša Uhlová, Jessie Koen)
  • Napriek dynamickým spoločenským a ekonomickým zmenám súvisiacich s fenoménom Priemysel 4.0, koexistujú v mnohých krajinách súčasne pre-industriálne, industriálne a post-industriálne formy práce. Úlohou kariérového poradenstva je pomôcť členom spoločnosti pri identifikovaní a získavaní moderných zručností, ktoré umožnia rozvíjať nové a udržateľné formy uplatnenia tradičných foriem práce a živobytia. Kariérové poradenstvo má tiež prispievať k nachádzaniu rovnováhy medzi tým, čo občan kariérovým rozvojom získa a stratí, ako aj úžitkom, ktorý prináša širšej spoločnosti. Prístup k takémuto kariérovému poradenstvu nie je luxusom - povinnosťou spoločnosti je urobiť ho dostupným všetkým jej členom. (Kobus Maree, Gideon Arulmani)

  • Kariérové poradenstvo nesmie zostať zaseknuté v „pseudo-profesionalizme“, musí sa dostať opäť viac do kontaktu s človekom, dať ľuďom pocítiť, že sú dôležití a niekomu na nich záleží. Efektivita kariérového poradenstva závisí na odvahe poradcov byť otvorení a flexibilní, prejaviť reálny záujem o klienta a jeho príbeh, čo zároveň pomôže spoločnosti lepšie pochopiť, čo jej znevýhodnení členovia naozaj potrebujú (Annamaria di Fabio, Norman Amundson).


  • Všetky výstupy z konferencie nájdete na stránke https://iaevgconference2019.sk/outcomes/