Cross Border Seminar 2023: Working as a guidance counsellor in a changing world – (do) we have what it takes?


Medzinárodný seminár Cross Border sa v roku 2023 uskutoční v nemeckom meste Drážďany. Zmyslom seminára je prepájanie poradcov, odborníkov v oblasti kariérového poradenstva a tvorcov politík a výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v regióne strednej Európy a Balkánu. Témou tohtoročného seminára bude objasnenie úlohy kariérového poradenstva v meniacom sa svete.

Počas seminára sa v rámci praktických workshopoch predstaví vyše 16 medzinárodných lektorov a lektoriek, ktorí interaktívnou formou predstavia svoje skúsenosti a prax. Oboznámite s rôznymi aktivitami a iniciatívami, z ktorých môžete čerpať pre vlastnú prax, budete mať priestor spoznať zahraničných kolegov a kolegyne, prípadne nadviazať novú spoluprácu alebo získať inšpiráciu, ktorá môže obohatiť vašu prácu.

Euroguidance centrum ponúka na seminári účasť 4 osobám s preplatením cestovných, stravných a ubytovacích nákladov.


Prihlasovanie je otvorené do 31. marca 2023.

O výsledkoch výberového konania vás budeme informovať e-mailom začiatkom apríla.