ZŠ s materskou školou M.R. Štefánika, Budimír

Aktivita "Oži v koži"

Cieľom aktivity, realizovanej pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy, bolo ponúknuť žiakom informácie o rôznych profesiách prostredníctvom rozhovorov s konkrétnymi ľuďmi z daných profesií, a zlepšiť tak ich profesijnú orientáciu.

Úlohou žiakov bolo vybrať si vo svojom okolí človeka, ktorý vykonáva nejaké povolanie a urobiť s ním interview, získať a spracovať čo najdetailnejší pohľad na pracovný režim danej osoby. Žiaci si väčšinou pripravili powerpointové prezentácie alebo videá a odprezentovali svoj projekt/osobu v triede pred spolužiakmi a porotou zloženou z pedagógov školy. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o konkrétnych povolaniach aj o bežných predsudkoch, ktoré sú s nimi zväčša spojené.

Aktivitu realizovala kariérová poradkyňa školy v spolupráci s triednymi učiteľmi, inkluzívnym tímom a vyučujúcimi. Aktivita Oži v koži je prenositeľná a udržateľná – je ju možné implementovať do plánu triedneho učiteľa a realizovať na triednických hodinách.