Základná škola Zákopčie a Základná škola Korňa

Zážitkové vyučovanie ako cesta kariérového poradenstva za „vysnívaným“ povolaním

Výchovné poradkyne na ZŠ Zákopčie a ZŠ Korňa vnímajú dôležitosť rozhodovania o strednej škole u deviatakov ako vyvrcholenie viacročného úsilia. Napriek aktivitám kariérového poradenstva zameraným na sebapoznanie, oboznamovanie sa s databázou povolaní a trhom práce, žiakom stále chýba práve praktická skúsenosť s konkrétnym povolaním. 

Cieľom aktivít kariérovej výchovy preto bolo praktické prepojenie poznatkov priamo v jednotlivých vyučovacích predmetoch a uvedomenie si, ktoré vedomosti a zručnosti v akom povolaní využijú. Jednotlivé aktivity prispôsobujú tak, aby kládli dôraz na sebapoznanie a komunikačné zručnosti (napr. ako viesť rozhovor, vedieť sa nielen vyjadrovať, ale najmä argumentovať, obhájiť svoj názor a vedieť aktívne počúvať). Okrem toho využívajú rovesnícke učenie, kde žiaci vyšších ročníkov prednášajú o vybranej problematike mladším žiakom. Tak sa stávajú pozitívnymi vzormi pre mladších a naopak oni získavajú pocit potreby a uznania. 

Základná škola Zákopčie začleňuje prvky kariérového poradenstva priamo do obsahu vzdelávania jednotlivých predmetov, pričom obsah vzdelávania jednotlivých predmetov sa nemení (napr. Matematika – ako rôzne povolania využívajú čísla – matematické operácie, počítanie v praxi, rozdelenie a manipulácia s financiami v jednotlivých povolaniach).

Základná škola Korňa využíva medzipredmetové vzťahy, teda na jednej téme sa pracuje na viacerých predmetoch súčasne, napr. aktivita „Pečenie koláča“ okrem manuálnych zručností pečenia koláča zahŕňa i finančnú gramotnosť a matematické operácie (výpočet ceny koláča, aritmetický priemer, percentá); v rámci hodín slovenského jazyka dynamický opis pečenia; v rámci biológie sa venovali výživovým hodnotám jednotlivých zložiek koláča a energetickému príjmu a výdaju; na geografii žiaci zisťovali pôvod potravín, ich geografickú cestu až do Korne).

Obe školy spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti v rámci Erasmus+ projektu, ktorý je financovaný Európskou úniou.