Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

Výskumný ústav detskej psychológia a patopsychológie (VÚDPaP) zrealizoval odborné a zážitkové vzdelávanie pedagogických i odborných zamestnancov na všetkých stupňoch vzdelávania, od materských škôl po stredné školy.  Cieľom bolo priniesť a rozšíriť povedomie o kariérovej výchove a kariérovom poradenstve ako o komplexnom celoživotnom vzdelávaní a vývoji (sociálno-emocionálny vývin, rozvoj životných zručností), posilnenie kompetencií kariérových poradcov na školách a prepájanie emocionálneho prežívania s kogníciou (zážitková pedagogika, zážitkové kariérové techniky). 

Účastníci výcviku si nadobudnuté vedomosti posilňujú prácou a tréningom zručností počas trvania celého vzdelávacieho programu prezenčnou i dištančnou formou, ale aj individuálne za pomoci prideleného tútora, aby tak mohli prinášať  zmenu postoja pri zavádzaní a realizácií kariérovej výchovy a poradenstva priamo na školách. Cieľom je tým prispieť k eliminácii školskej neúspešnosti a zvýšeniu kvality života detí prostredníctvom efektívneho, odborne zabezpečeného poradenského systému s multidisciplinárnym prístupom k dieťaťu a jeho rodine. Odborne pripravení a zaučení účastníci tohto programu dokážu lepšie pripraviť žiakov pre aktuálny trh práce a meniace sa potreby zamestnávateľov.

Výcvik je súčasťou Vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov pre systém VPaP, ktoré je zahrnuté v projekte Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce („NP Štandardy“). 

Viac informácií: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/