Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Kariérna cesta UMB

Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať kontakt študentov so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérnemu napredovaniu.

Situácia vo svete a na Slovensku podmienená výskytom ochorenia COVID-19 neumožnila zabezpečiť tento kontakt formou veľtrhov práce, workshopov a prednášok realizovaných predtým prezenčnou formou na pôde UMB. Kariérne centrum UMB sa preto rozhodlo vziať všetkých, ktorí chceli na sebe pracovať aj počas náročnejšieho obdobia, bez problémov sa orientovať v aktuálnych trendoch na trhu práce a vypočuť si názory a pohľady ľudí priamo z praxe, na Kariérnu cestu UMB, ktorá sa stala online verziou rokmi overeného podujatia Mesiac kariéry a osobného rozvoja.

Účastníci Kariérnej cesty UMB mali príležitosť zastaviť sa na štyroch zastávkach: Životopis, Motivačný list, Pohovor a Osobný rozvoj, na ktorých mohli získať neoceniteľné informácie, rady a tipy nielen od tímu Kariérneho centra UMB, ale hlavne od tých najpovolanejších ‒ recruiterov a personalistov národných a medzinárodných spoločností a kariérových poradcov. Projekt účastníkom rozšíril kompetencie v oblasti riadenia vlastnej kariéry a pomocou online testov a ďalších aktivít pomohol prejsť procesom sebapoznávania.

Jedinečnosť tohto projektu spočívala v online prepojení spoločností ponúkajúcich pracovné príležitosti s ich potenciálnymi zamestnancami aj v čase eliminácie osobných kontaktov. Zamestnanci oddelení ľudských zdrojov sa záujemcom prihovárali každý týždeň a ponúkali nielen webináre, ale aj konzultácie životopisov a motivačných listov. Oboznámili ich s fungovaním spoločnosti, firemnou kultúrou, priebehom pohovorov a výberových procesov. Počas webinárov mali účastníci možnosť vyskúšať si aj pohovor s personalistami „nanečisto“.

Kariérne centrum UMB plánuje Kariérovú cestu organizovať aj v nasledujúcich rokoch, aby sa popri ďalších iniciatívach centra, akými sú napr. veľtrhy práce, workshopy, assessment centrum či semináre, stala obľúbenou a vyhľadávanou online aktivitou.

Čo odkazujú komunite kariérových poradcov autorky projektu – Petra Žaludová a Jana Štefániková?

Uvedomujeme si nezastupiteľnú úlohu kariérového poradenstva v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, a preto chceme aj naďalej podporovať motiváciu vzdelávania sa a osobnostného rastu nielen u študentov a absolventov UMB, ale aj u verejnosti.

Je povzbudivé sledovať, že komunita kariérových poradcov stále pracuje na profesionalizácii kariérového poradenstva na Slovensku a na tom, aby sa kariérové poradenstvo stále zlepšovalo, stalo sa súčasťou nášho systému a nepochybovalo sa o jeho dôležitosti a nezastupiteľnosti v kariérnom živote človeka.

Ukážky online vzdelávacích aktivít pre študentov nájdete na stránke https://www.youtube.com/user/UMBvBB/videos