Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja

SPACE - Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK

Centrá SPACE poskytujú komplexný prístup práce s mládežou vo veku od 13-30 rokov, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti, starostlivosti o mládež a plynulý prechod do plnohodnotného spoločenského života. Nosnou službou centier je kariérové poradenstvo, ktoré dotvárajú ďalšie dôležité oblasti podpory: psychologické, sociálne poradenstvo, koučing, neformálne vzdelávanie v oblasti rozvoja životných zručností, dobrovoľníctvo.

Výnimočným doplnkom služieb je Innolab: špeciálne upravená miestnosť s technickým vybavím, kde môžu mladí ľudia rozvíjať svoje technické a digitálne zručnosti. Služby SPACE môžu využívať všetci mladí ľudia v 7 mestách v Banskobystrickom kraji: v Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Rimavskej Sobote, Lučenci, Revúcej a Brezne.

Misiou centier SPACE je vytvoriť dostupný priestor, kde nájde bezpečie a oporu každý mladý človek, ktorý sa ocitol v zložitej životnej situácii, a kde dostane komplexné služby rozvoja, podpory a poradenstva na jednom mieste. Spolupráca s viacerými odborníkmi pod jednou strechou podporuje inklúziu a multidisciplinárnu spoluprácu v banskobystrickom regióne.

Centrá SPACE dodržiavajú princípy práce s mládežou vychádzajúce z etických zásad pomáhajúcich profesií. Kariérový poradca v nich podporuje mladých ľudí k identifikovaniu kvalít, zručností, schopností a hodnôt. Podporuje ich k hľadaniu možností, oblastí, povolaní, kde by čo najviac mohli využiť svoj potenciál. Následne učí poznávať povolania, trh práce a podporuje človeka pri hľadaní vzdelávacích možností, ako aj v nastavení stratégie hľadania práce a v príprave na pracovný pohovor.

Kariérové poradenstvo sa realizuje prostredníctvom individuálnych konzultácií alebo skupinových aktivít. Metodika techník kariérového poradenstva vychádza zo zážitkového, sociodynamického a koučovacieho prístupu. Použitie jednotlivých techník bolo prispôsobené špecifickým potrebám rôznych cieľových skupín mládeže ohrozenej statusom NEET, vrátane zdravotného či sociálneho znevýhodnenia.

 

Viac informácií: https://www.tvojspace.sk/