Národná cena kariérového poradenstva 2022 - kto sú tohtoroční ocenení?

11. októbra 2022 boli v slávnostných priestoroch Moyzesovej siene v Bratislave vyhlásení víťazi 14. ročníka Národnej ceny kariérového poradenstva. Do súťaže bolo v roku 2022 zapojených 24 organizácií naprieč celým Slovenskom. Súťaž zorganizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a partnermi, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Národnú cenu kariérového poradenstva 2022 získali Základná škola Zákopčie a Základná škola Korňa za inšpiratívne začlenenie kariérovej výchovy do vyučovacích predmetov. Projekt je založený na vzájomnej spolupráci medzi obomi školami, ktoré síce volia pri kariérovej výchovy rôzne prístupy a aktivity, ale vzájomné zdieľanie ich inšpiruje a posilňuje v ďalšom rozvoji. Obe školy spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti v rámci Erasmus+ projektu, ktorý je financovaný Európskou úniou.

Oceneným bol aj Peter Csóri, ktorý pod hlavičkou Banskobystrického samosprávneho kraja zrealizoval Online burzu stredných škôl Banskobystrického kraja. Počas 9 dní online burzy získali žiaci, ich rodičia a pedagógovia možnosť vypočuť si prezentácie viac ako 80 stredných škôl z Banskobystrického kraja, ktoré boli doplnené o zaujímavé webináre, workshopy, videá a ochutnávky kariérového poradenstva.

Organizácia K.A.B.A. Slovensko získala ocenenie za online hru C-Game, v rámci ktorej si môžu žiaci základných škôl vytvoriť svoje vlastné fiktívne mestečko a spoznať, aké povolania sú nevyhnutné na jeho fungovanie. Hra zároveň integruje sebahodnotiaci dotazník a umožňuje žiakom vytvoriť si svoj profesijný profil. 

Za vzdelávací program Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách bol ocenený Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Vďaka tomuto holistickému výcviku získalo vyše 1000 odborných a pedagogických zamestnancov kvalitné vzdelanie v témach kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Účastníci a účastníčky kurzu si zároveň posilnili svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, budovanie vzťahov či práca s reflexiou. 

Osobitné ocenenie udelilo aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré sa rozhodlo oceniť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice (Karpatská) za týždeň online aktivít Zážitkami k povolaniu. Táto séria podujatí kariérového poradenstva sa vyznačovala veľkou pestrosťou ponúkaných zážitkov, keďže do jej realizácie sa zapojili všetky psychologické poradne v rámci Košického kraja.  

O špeciálnom ocenení hlasovali takisto účastníci konferencie, ktorí rozhodli, že Cena publika putovala taktiež Základnej škole Zákopčie a Základnej škole Korňa.

Tento rok bol rokom spojení. Všetky prihlásené príspevky vrátane tých ocenených ukázali, že tie najinšpiratívnejšie aktivity vznikajú v spolupráci s organizáciami a ľuďmi, ktorým úprimne záleží na kariérovom poradenstve. Budovanie kvalitných a dostupných služieb kariérového poradenstva je síce behom na dlhú trať, spolupráca a vzájomná inšpiráciá nám ale môžu pri napĺňaní tejto vízie poslúžiť ako skratky.

Blahoželáme výhercom a zároveň ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám za ich angažovanosť a za to, že pomohli opäť pozdvihnúť úroveň súťaže.