Miriam Lidajová, Obchodná akadémia Považská Bystrica

Aplikácia Zákonníka práce v praxi

Aktivita je zameraná na aplikáciu ustanovení Zákonníka práce v praxi v rámci predmetu Spoločenská komunikácia a svet práce. Cieľom je upútať žiakov a motivovať ich k práci tým, že sa v školskej lavici stretnú so situáciami, ktoré vychádzajú z ich budúceho pracovného života. Žiaci si vyskúšajú na reálnych prípadových štúdiách, či vedia situáciu správne vyriešiť a dodržať ustanovenia zákona. 

Vybrané témy Zákonníka práce rozdelené na 8 častí dostali žiaci rozdelení do tímov na začiatku školského roka spolu s praktickými príkladmi. Úlohou každej skupiny bolo odučiť 4 vyučovacie hodiny s využitím netradičných foriem vyučovania. Využiť mohli prezentácie, kvízy, tajničky, myšlienkové mapy, hádanky, Kahoot a ďalšie. Po 4 témach autorka učivo zopakovala na nových prípadových štúdiách. Téma bola ukončená aktivitou štyroch stolov, počas ktorej si žiaci overili ovládanie Zákonníka práce a svoju schopnosť riešiť zadané prípadové štúdie.

Aktivita je vhodná pre žiakov strednej školy alebo uchádzačov o zamestnanie na zlepšenie ich vedomostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Realizovaná môže byť ako prednáška, skupinová práca alebo v rámci neformálneho vzdelávania s využitím rovesníckeho učenia.