Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza

Mapovanie kariérovej cesty žiaka pomocou portfólia

Gymnázium využíva elektronické portfólio s cieľom efektívne zmapovať nielen vedomosti, ale aj skúsenosti, zručnosti a schopnosti žiakov. Rozvíjajú tak ich kritické myslenie a sebareflexiu ako základ celoživotného vzdelávania. Vychádzajú zo skúsenosti s papierovým portfóliom žiakov a jeho elektronickým spracovaním reagujú na aktuálnu potrebu efektívne zhromažďovať a uchovávať široké spektrum informácií digitálnym spôsobom.

Obsahom portfólia sú rôzne žiakmi vytvorené a digitálne spracované záznamy o ich aktivite počas štúdia. Zaznamenávajú napríklad doklady o tom, čo zvládli, aké schopnosti nadobudli, aké úspechy majú za sebou, dôkazy o činnosti a o aktívnej účasti na udalostiach a akciách, ktoré ich ovplyvnili. K jeho zavedeniu ich motivovala potreba nástroja, ktorý by  systematicky podporoval a zaznamenával profesijný rast žiaka.

S tvorbou elektronického portfólia sa začína už od prvého ročníka. V priebehu svojho štúdia tak žiaci môžu efektívne mapovať svoj rozvoj, vytvárať si ucelenejšiu predstavu o sebe a k preberaniu zodpovednosti za svoju kariérovú cestu.

Elektronické portfólio ako výstup mapovania kariérovej cesty žiakov poskytuje žiakom odpovede na otázky o tom, čo ich baví, aké sú ich silné stránky a čomu sa chcú ďalej venovať. Pomáha žiakom oprieť sa o získané schopnosti, vrátiť sa k nim a dopĺňať ich a zároveň im poslúži v budúcnosti pri budovaní vlastnej profesijnej cesty. V maturitnom ročníku slúži ako podklad pri rozhodovaní o výbere odboru štúdia a práce a zároveň ako podklad pre individuálne konzultácie.

Do procesu zavedenia elektronického portfólia boli kariérovou poradkyňou zapojení všetci učitelia, ktorí zároveň poskytujú žiakom mentorské vedenie v rámci jednotlivých predmetov, inštruujú žiakov k tvorbe materiálov, odporúčajú postupy a zdroje vhodné do ich elektronického portfólia. K zavedeniu portfólia majú vypracovanú metodiku, zároveň pracujú so spätnou väzbou, na základe ktorej dochádza k úpravám obsahu, štruktúry a podoby žiackeho elektronického portfólia, k doplneniu a návrhu ďalších chýbajúcich aktivít a činností. 

Viac informácií: https://www.gympd.sk/?pid=13&vloz=42