Milan Gergel, ÚPSVaR Zvolen

Rozvoj kompetencií využiteľných v procese prechodu zo sveta vzdelávania na trh práce

Jednou z poskytovaných služieb na ÚPSVaR vo Zvolene je aj komplexné poradenstvo zamerané na poradenstvo pre voľbu povolania. Ide o komplexný cyklus poradenských aktivít so žiakmi stredných škôl (druhý až štvrtý ročník), ktorý prepája svet vzdelávania so svetom práce. 

Cieľom je sprístupniť žiakom informácie, ktoré je možné využiť v procese prípravy na výkon budúceho povolania, a tým rozvíjať ich zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy. Služba kombinuje rôzne interaktívne aktivity (napr. súťažný kvíz, cyklus skupinových poradenských stretnutí, prezentácia metódy „Assessment center“ v rámci výberového konania), ktoré žiakom stredných škôl poskytujú komplexný prístup k informáciám využiteľných v procese uplatnenia sa na trhu práce.

Jedinečnosť a inovatívnosť poskytovanej služby je hlavne vo vysokej miere participácie účastníkov, rozvoji konkrétnych kompetencií a interaktívnom prepojení sveta vzdelávania s reálnym svetom práce vďaka aktívnemu pôsobeniu ľudí z praxe.