Academia Istropolitana Nova: Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých

Cieľom projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých je prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky vzdelávania dospelých a posilniť inštitucionálne kapacity verejnej správy na národnej, ale predovšetkým na regionálnej úrovni. Je kľúčové, aby sa vzdelávanie dospelých, vrátane kariérového poradenstva, stalo súčasťou politiky celoživotného vzdelávania, a to si vyžaduje zmenu v prístupe k vzdelávaniu dospelých u tvorcov politík a kľúčových regionálnych aktérov.

Do riešenia projektu bolo zapojených 13 neformálnych multisektorových partnerov. Na základe hĺbkovej analýzy systému vzdelávania dospelých boli v projekte stanovené 3 ciele pre dosiahnutie trvalých pozitívnych výsledkov vo vzdelávaní dospelých: 1) systematický vzdelávací prístup, 2) dostupnosť  a 3) kvalita služieb. Záverečným výstupom z projektu bude príručka s odporúčaniami pre samosprávy na rozvíjanie verejných služieb vzdelávania dospelých  vrátane kariérového poradenstva.

Viac informácií: https://ainova.sk/en/