Spolupráca ako kľúč k účinnej pomoci mladým so znevýhodnením

Hoci na prvý pohľad sa táto téma javí ako veľmi špecifická, ukázalo sa, že je zaujímavá pre mnohých poradcov z rôznych oblastí – neziskového sektora, úradov práce i školstva. Seminár, ktorý sme s názvom „Poradenstvo pre znevýhodnených mladých ľudí“ organizovali v Banskej Bystrici, pritiahol pre nás neočakávaný počet poradcov. Našou snahou bolo pre nich nielen vyskladať podnetný program, ale predovšetkým vytvoriť priestor, kde sa budú môcť navzájom spoznať, zdieľať svoje skúsenosti a prepojiť sa v prípadných budúcich plánoch. Zapálené diskusie a aktivita účastníkov počas workshopov ukázali, že téma poradenstva pre znevýhodnených silne rezonuje.

V panelovej diskusii, ktorá otvorila celý seminár, predstavili odborníci svoje skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami a spôsobmi práce. Z Českej republiky sme na seminár pozvali zástupcov organizácie AGAPO, ocenenej v rámci českej Národnej ceny kariérového poradenstva 2018, Zuzanu Medňanskú a Jakuba Purdjaka. Nezisková organizácia AGAPO sa venuje ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ktorým pomáhajú nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce. Špecifikom, ktorým sa AGAPO odlišuje, je podľa slov Jakuba Purdjaka opačný prístup, ako má väčšina podobne zameraných organizácií v ČR. Tie sa špecializujú skôr na konkrétne vymedzenú cieľovú skupinu, ktorej poskytujú komplexné poradenské služby. AGAPO, naopak, pracuje s rôznorodou klientelou, ale primárne sa zameriava na poradenstvo pri zamestnávaní. Ako však Jakub Purdjak pripustil, príprava klienta na zamestnanie je často odrazovým mostíkom k práci na ďalších oblastiach jeho života. AGAPO poskytuje poradenstvo aj pre (potenciálnych) zamestnávateľov znevýhodnených pracovníkov. Za hlavný cieľ pri tejto spolupráci pokladajú zreálňovanie ich očakávaní v každom ohľade – od realistického pohľadu na pracovné výkony, cez finančné výhody zamestnávania osôb so znevýhodnením, po nevyhnutné úpravy, ktorými treba pracovisko pripraviť na príchod človeka so znevýhodnením.

Hlavným cieľom pri spolupráci so zamestnávateľmi je zreálňovanie ich očakávaní – od realistického pohľadu na pracovné výkony, cez finančné výhody zamestnávania osôb so znevýhodnením, po nevyhnutné úpravy, ktorými treba pracovisko pripraviť na príchod človeka so znevýhodnením.

Michaela Valicová, ocenená v rámci slovenskej časti súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2018, predstavila na seminári projekt „Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie“, ktorý zastrešuje banskobystrická nezisková organizácia Podnik medzitrhu práce – ŠPV. Cieľom projektu bolo prostredníctvom programu „Šanca 29 pre mladých ľudí“ pomôcť 15 nezamestnaným, prevažne znevýhodneným, mladým ľuďom do 29 rokov uplatniť sa na trhu práce. Na základe skúseností Michaely Valicovej musí byť pri náročnej skupine klientov, akou mladí dlhodobo nezamestnaní určite sú, poradenstvo intenzívne a orientované predovšetkým na individuálnu rovinu s rešpektovaním špecifických potrieb a intelektuálnej úrovne klientov. Hoci práca s klientmi bola v projekte zameraná prioritne na kariérové poradenstvo, získaniu sociálnych zručností a riešeniu problémov v sociálnej oblasti sa venovala nemenšia pozornosť. Ako spomenula Michaela Valicová, za unikátne a jedinečné v rámci tohto projektu pokladá práve spojenie kariérového poradenstva a sociálnej práce. Neodmysliteľnou súčasťou úspechu projektu boli spolupráca s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, pravidelné kontakty so zamestnávateľmi a spolupráca s rodinami jednotlivých klientov. Individuálny prístup, ako aj skupinová práca s klientmi slávili v tomto projekte úspechy – viacerí klienti si našli prácu, dokončili vzdelanie či inak pokročili vo svojom kariérovom vývine.

Činnosť neziskovej organizácie Človek v ohrození v oblasti kariérového poradenstva pre sociálne vylúčené skupiny predstavila Michaela Mudroňová. Tá taktiež pokladá za základ spoluprácu s rôznymi aktérmi, pričom osobná angažovanosť a nezdolnosť sú pre ňu dôležitou podmienkou úspechu. Nevyhnutnosťou je intenzívna práca so zamestnávateľmi, pre ktorých je často ťažké akceptovať iné pracovné návyky, či poňatie zamestnania, s akým sa u svojich zamestnancov zo sociálne vylúčených lokalít stretávajú. Keďže organizácia Človek v ohrození rozvíja svoje aktivity prostredníctvom komunitných centier, darí sa im získavať si klientov vďaka nízkoprahovým aktivitám a budovať si ich dôveru v každodenných stretnutiach. Za významné pokladá Michaela Mudroňová pri kariérovej podpore mladých znevýhodnených ľudí vzory a príklady úspešných rovesníkov, ktorým sa podarilo presmerovať životnú cestu neočakávaným spôsobom. Mladí ľudia, ktorí dokončia strednú školu a ašpirujú na ďalšie štúdium, či získajú kvalifikovanejšiu – a teda lepšie platenú prácu, sú inšpiráciou pre ďalších žiakov z osady. Hoci často čelia počiatočnej nedôvere aj v blízkej rodine, neskôr sa ich príbeh stáva príkladom hodným nasledovania.

Významné pri kariérovej podpore mladých znevýhodnených ľudí sú vzory úspešných rovesníkov, ktorým sa podarilo presmerovať životnú cestu neočakávaným spôsobom. Hoci často čelia počiatočnej nedôvere aj v blízkej rodine, neskôr sa ich príbeh stáva príkladom hodným nasledovania.

Ela Klementová, zástupkyňa organizácie EPIC a centra Konekt vo Zvolene, hovorila o svojich skúsenostiach s kariérovým poradenstvom pre mladých znevýhodnených ľudí, ktoré rozbehli aj vďaka projektu Erasmus+ v spolupráci s fínskymi partnermi. Okrem iného sa im podarilo vytvoriť a realizovať akreditovaný program kariérového poradenstva pre poradcov v októbri 2018. Za nesmierne dôležité pre úspešné zapojenie mladých ľudí do trhu práce sa však i v tomto prípade ukazuje vytvorenie siete partnerov, o čo sa vo Zvolene intenzívne usilujú. Spolupráca mesta, zástupcov neziskových organizácií a zamestnávateľov a ďalších aktérov sú základom pre dlhodobú udržateľnosť aktivít, rovnako ako i pre ich efektívnosť a adresnosť. V rámci mapovania situácie v regióne sa potvrdila potreba neformálneho priestoru určeného mladým ľuďom, v rámci ktorého sa môžu stretávať a sami ho môžu napĺňať obsahom a pre nich atraktívnymi aktivitami. Vďaka spolupráci s mestom sa podarilo takýto priestor získať a vzniklo centrum Konekt. Napriek krátkosti jeho existencie sa tu už konajú mnohé akcie na podporu podnikateľských zručností, kariérového rozhodovania, ale i „nízkoprahové“ aktivity, ako napríklad kvízové večery, ktoré si mladí ľudia organizujú sami.

Pri zisťovaní potrieb mladých ľudí sa ukázala dôležitosť neformálneho priestoru, v rámci ktorého sa môžu stretávať a sami ho môžu napĺňať obsahom a pre nich atraktívnymi aktivitami.

Skúsenosť s mladými ľuďmi opúšťajúcimi brány inštitúcií a prechádzajúcimi do samostatného života predstavili zástupkyne dvoch organizácií – Katarína Medzihorská za nadáciu Socia a Janka Ďurinová za Úsmev ako dar. Katarína Medzihorská hovorila o tranzitnom programe „Zo školy do života“, v ktorom sa zameriavajú na podporu viacnásobne znevýhodnených mladých ľudí, aby úspešne zvládli prechod zo školy do práce. Za podstatný pokladá prístup, ktorý voči svojim klientom uplatňujú. Zdôraznila podporu zodpovednosti klienta, prevzatie života do vlastných rúk. Reprezentuje to metafora, v ktorej sa poradca pohybuje krok za klientom. Znamená to byť na blízku a sprevádzať ho náročným obdobím, ale rovnako dôležité je neprešľapávať mu cestu popredu. V rámci projektu využívajú prístup zameraný na riešenie a taktiež neopomínajú sociálne poradenstvo a pomoc v každodennom živote.

Poradenstvo pre znevýhodnených by malo nasledovať metaforu, v ktorej sa poradca pohybuje krok za klientom. Znamená to byť na blízku a sprevádzať ho náročným obdobím, ale rovnako dôležité je neprešľapávať mu cestu popredu.

Janka Ďurinová pôsobí v projekte „Cesta von - pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám“, ktorého hlavným cieľom je vzdelávať a pripravovať mladých dospelých na samostatný život, sprevádzať ich obdobím bezprostredne po ukončení ústavnej alebo náhradnej starostlivosti, uľahčiť integráciu do spoločnosti a zvýšiť ich kvalitu života. V projekte pôsobí multidisciplinárny tím, ktorý poskytuje psychologické, sociálne i kariérové poradenstvo a ďalšie služby. Janka Ďurinová hovorila o tom, že je dôležité, aby sa mladí ľudia účastnili aktivít dobrovoľne. Hoci sa to môže niekedy odraziť na menšej účasti, malá skupinka prináša tiež svoje výhody, napríklad intenzívnejší kontakt a vzájomnú rovesnícku podporu, ktorá by sa v rovnakej podobe nemohla odohrať pri väčších počtoch účastníkov.

Hoci naši hostia pracujú s rôznymi skupinami klientov a predstavili svoje projekty, ktoré sú zamerané na rôzne aspekty (kariérového) poradenstva, našli sme spoločné prieniky. Spolupráca na čo najširšej úrovni a sieťovanie partnerov vytvára predpoklady pre komplexnú podporu individuálnych klientov a rozširuje ich možnosti uplatnenia na trhu práce. Smerom ku klientom je zas podstatné odhadnúť mieru, do akej je poradenstvo ešte posilňujúce a kedy už preberá zodpovednosti jednotlivca so znevýhodnením. Programy pre mladých znevýhodnených ľudí by síce mali ponúkať záruky, v žiadnom prípade by ich však nemali vodiť za ruky.