Národná cena kariérového poradenstva 2018 – kto sú tohtoroční ocenení?

Národná cena kariérového poradenstva ako „nekonečný príbeh príkladov dobrej praxe“, týmito slovami uviedla slávnostnú konferenciu 18.9. 2018 v Bratislave Irena Fonodová, riaditeľka Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. Iniciatíva centra Euroguidance začínala v roku 2009 ako súťaž stredných odborných škôl a rozvinula sa do každoročnej oslavy kariérového poradenstva na Slovensku.

Už po desiatykrát sa na Slovensku udeľovali ocenenia v Národnej cene kariérového poradenstva (NCKP) organizáciám a jednotlivcom, ktorí vytrvalo pracujú na skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti služieb kariérového poradenstva. Tohtoročných 21 prihlásených príspevkov zo škôl, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neziskových organizácií i od jednotlivcov potvrdilo narastajúcu úroveň kariérového poradenstva na Slovensku. Odborná porota vybrala päť prihlásených aktivít, ktorým sa rozhodla udeliť ocenenia:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Rámec faktorov zamestnateľnosti a nová koncepcia poradenských služieb zameraných na vzdelávacie výstupy

Karpatská nadácia

ITrampolína pre všetkých

Zuzana Kožárová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Podnikni niečo!

Nadácia Volkswagen Slovakia

Virtuálny kariérny poradca – Vedomostné ostrovy

Michaela Valicová, Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.

Intenzívne zážitkové kariérové poradenstvo od A po Z – Šanca pre mladých NEET

Osobitné ocenenie od centra Euroguidance získala Asociácia výchovných poradcov za dlhoročný prínos k rozvoju systému výchovného a kariérového poradenstva na Slovensku.

Spoluorganizátorom akcie bolo po prvýkrát Združenie pre kariérového poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré udelilo vlastné ceny, a to konkrétne: Mariánovi Pocklanovi a Miroslave Tomišovej z úradu práce v Lučenci za obnovenie funkčnosti Hodnotiacich a rozvojových centier v prostredí služieb zamestnanosti a Univerzitnému poradenskému centru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UNIPOC) za Career Club UPJŠ.

Záverečná konferencia, spojená s odovzdávaním ocenení, vytvorila už tradične priestor pre výmenu príkladov dobrej praxe, nadväzovanie nových kontaktov a budovanie priateľských vzťahov v rámci poradenskej komunity na Slovensku. V tomto roku sa konferencie zúčastnilo vyše 80 odborníkov a praktikov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík, predstaviteľov firiem, vzdelávacích organizácií i personálnych agentúr.

Okrem slovenských ocenených sa na konferencii prezentoval aj jeden z inšpiratívnych príspevkov z českej súťaže NCKP. Bol to práve cezhraničný rozmer súťaže, ktorý vo svojom vstupe vyzdvihol Marek Moška, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Oceňujem európsky rozmer tejto iniciatívy, keďže okrem Slovenska sa Národná cena kariérového poradenstva organizuje napríklad aj v Českej republike, Maďarsku či Srbsku. Zahraničie ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, ktoré môžu poradcom a tvorcom politík na Slovensku poslúžiť ako zdroj inšpirácií.“

Vzájomné obohatenie a výmena informácií, sieťovanie a budovanie kontaktov sú pridanou hodnotou, kvôli ktorej Národná cena kariérového poradenstva nestráca na svojom zmysle ani po desiatich rokoch. „Stretla som tu mnoho ľudí, ktorí robia zaujímavé veci. Niekedy zistíte, že doslova cez ulicu funguje skvelý projekt a až pri takejto príležitosti ho spoznáte,“ skonštatovala zástupkyňa jedného z víťazných príspevkov NCKP 2018, Barbara Kollárová z Karpatskej nadácie.

Srdečné stretnutia ľudí spätých s celoživotným poradenstvom a neformálna atmosféra sú potvrdením motta konferencie: Spoločne skladáme príbeh kariérového poradenstva na Slovensku.

Anotácie všetkých súťažných príspevkov