EURÓPSKE INŠPIRÁCIE #1: Production school: Druhá šanca pre mladých NEET-ov (skúsenosti z Nórska)

Zdroj: http://hyssingen.no/wp-content/uploads/2016/11/cropped-Forsidebilde-2.png

Predčasné ukončenie školskej dochádzky a s tým spojený vysoký podiel mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, nepracujú a nie sú zaradení ani v odbornej príprave (NEET) je problémom naprieč celou Európskou úniou a je spomínaný v takmer každom aktuálnom strategickom dokumente EÚ v oblasti vzdelávania a podpory zamestnateľnosti mladých. V roku 2014 Európska komisia spustila celoeurópsku iniciatívu „Záruka pre mladých“, ktorá bola postupne implementovaná vo všetkých členských krajinách EÚ s cieľom garantovať možnosti ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy či zamestnania pre mladých ľudí do 25 rokov. Popri takýchto celonárodných strategických riešeniach ale v členských krajinách existujú aj podporné schémy, organizované často na lokálnej či regionálnej úrovni, ktoré sa snažia ponúknuť mladým ľuďom „druhú šancu“. Dnes sa pozrieme v rámci rubriky „Európske inšpirácie“ na koncept „production school“, populárny najmä v severských krajinách Európy v systéme odborného vzdelávania a prípravy.

Production school – škola či podnik?

Anglické slovo production by sa mohlo voľne preložiť ako proces výroby tovarov a poskytovanie služieb za účelom predaja. Je teda zrejmé, že takýto typ školy sa vymyká z tradičného chápania školských zariadení, keďže okrem výchovno-vzdelávacej plní aj funkciu komerčnú. Študenti pracujú v špecializovaných dielňach a svojou prácou generujú pre „školu“ profit. Za to dostávajú materiálnu podporu (vybavenie dielní, pracovný odev, stravné, v niektorých prípadoch internátne ubytovanie) a vedenie zo strany skúsených majstrov. Na rozdiel od tradičných odborných škôl či podnikových škôl, formátu, ktorý sa kedysi uplatňoval aj na Slovensku a ktorý sa v súčasnosti snaží štát v upravenej forme oživiť Novelou zákona o odbornom vzdelávaní, tento typ školy nie je zriaďovaný pri podniku, a študenti teda neuzatvárajú so zamestnávateľom učebnú zmluvu. Výrobným i výchovným procesom prechádzajú priamo v priestoroch takýchto škôl, ktoré sú spravidla zriaďované a financované krajskou či mestskou samosprávou.

Koncept production school nie je v Európe novinkou. Prvé školy tohto typu sa objavili v Dánsku už koncom 70. rokov, kde ich úlohou bolo poskytnúť mladým ľuďom, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, možnosť dokončiť si vyššie sekundárne vzdelanie a/alebo nájsť si uplatnenie na trhu práce. Zároveň mali študentov viesť metódou learning-by-doing k rozvoju odborných a osobných zručností, sprostredkovať im reálnu skúsenosť so svetom práce a učiť ich pracovnej etike a tímovej práci. Na základe ich osobných daností a ponuky konkrétnej production school boli študenti rozdeľovaní do pracovných dielní s rôznym zameraním (napr. spracovanie a výroba predmetov z dreva, výroba odevov a doplnkov, hudobná produkcia, tvorba grafického dizajnu), v ktorých pracovali v menších skupinách pod dohľadom majstra. Production school sa postupom času uchytili aj v iných krajinách, ako napr. Fínsko, Švédsko, Nemecko, Rakúsko či Francúzsko . V januári 2015 bola otvorená prvá škola tohto typu v Nórsku, Hyssingen Produksjonsskole, ktorá bude v budúcnosti slúžiť ako modelový príklad pri zakladaní podobných zariadení v Nórsku.

Práca v stolárskej dielni pod dohľadom skúseného majstra (Hyssingen Produksjonsskole)

Hyssingen - bezpečné prostredie, zodpovednosť a motivácia

Škola v Hyssingen bola zriadená samosprávou kraja Hordaland v nórskom Bergene pre mladých ľudí vo veku od 16 do 21 rokov, ktorí sa ocitli mimo systému formálneho vzdelávania a odbornej prípravy a s problémom uplatniť sa na trhu práce. Od počiatkov bolo zmyslom školy vytvorenie bezpečného prostredia pre študentov na sebarealizáciu, osobnostný rozvoj, budovanie sebavedomia a pocitu zodpovednosti. Každoročne škola otvára dvere 40 mladým ľuďom, ktorí po dobu 1 roka pôsobia v jednej zo školou ponúkaných dielní – stolárska/tesárska dielňa, kuchyňa s pridruženou reštauráciou, grafické štúdio a dielňa zameraná na tvorbu hudby a videa. Výsledné produkty a služby sú ponúkané verejnosti a lokálnym a regionálnym podnikom, ktoré so školou dlhodobo spolupracujú. Študenti tak majú možnosť vidieť reálne dopady vlastnej práce, čo, samozrejme, zvyšuje ich motiváciu.

V hudobnej dielni sa nachádza aj provizórne nahrávacie štúdio (Hyssingen Produksjonsskole)

Študentom je priamo v priestoroch školy Hyssingen k dispozícii psychologické poradenstvo, keďže mnoho z nich si prechádza obdobiami úzkostí a depresií. V tomto ohľade je dôležité nastolenie pravidelného režimu. Od študentov sa očakáva dochvíľnosť, začínajú spoločnými raňajkami, ktoré si sami pripravia, nasleduje práca v dielni prerušená spoločným obedom. Každý štvrtok po obede študenti nepokračujú v práci v dielňach, ale absolvujú spoločnú aktivitu, napr. workshop o spravovaní osobných financií, hodinu jógy či kurz posilnenia všímavého stavu mysle (mindfulness). V škole nefungujú oslovenia ako „študent“, „učiteľ“ či „majster“, namiesto toho na seba navzájom odkazujú buď ako na „mládežníkov“ alebo „dospelákov“. Počas celého roka si navyše študenti vypĺňajú portfólio, v ktorom dokumentujú nadobudnuté kompetencie a zručnosti.

Production school – udržateľný koncept?

Pri školách takéhoto netradičného formátu sú vždy namieste otázky ohľadom financovania a udržateľnosti, keďže zaistenie odborného personálu a materiálneho zabezpečenia pre študentov stojí nemalé finančné prostriedky. Škola Hyssingen je zriaďovaná a financovaná krajskou samosprávou, keďže ale škola plní aj komerčný účel, dokáže si z vygenerovaných príjmov pokryť zhruba 7% svojho ročného rozpočtu. Niektoré školy tohto typu vo Francúzsku sú v tomto ohľade sebestačné až na 30-50%. Production schools v Dánsku sú, podobne ako v prípade Hyssingen, zriaďované na lokálnej úrovni miestnou samosprávouii. Avšak, na rozdiel od takýchto škôl v Dánsku, študenti v Hyssingen za prácu nedostávajú príjem, aj keď sú im hradené všetky náklady spojené s prácou v dielňach, vrátane stravného a cestovného. Jedným zo spôsobov dofinancovania fungovania školy sú aj mobilitné projekty Erasmus+ s podobnými školami v Portugalsku, Lotyšsku, Holandsku a Francúzsku, kde Hyssingen vysiela svojich a prijíma zahraničných študentov na krátke mobilitné pobyty.

Študenti pracujú v kreatívnej dielni na grafickom vizuáli blížiaceho sa festivalu v Bergene (Hyssingen Produksjonsskole)

Za 3,5 roka existencie prešlo Hyssingen Produksjonsskole 130 študentov a až 85% sa okamžite po absolvovaní jednoročného cyklu zamestnalo alebo sa vrátilo do systému vzdelávania. Vďaka kvalitnej odbornej príprave absolvovanej v škole a priaznivej legislatíve v Nórsku (podniky dostávají za každého zamestnaného NEET-a dotáciu od vlády) sú absolventi vyhľadávaní lokálnymi a regionálnymi podnikmi. Absolvovanie takéhoto cyklu je dôležité nielen pre ich ďalšiu uplatniteľnosť, ale taktiež pre osobnostný rozvoj, budovanie zdravej motivácie a sebavedomia, osvojenia si princípov tímovej spolupráce a pracovnej etiky.

Európa je plná príkladov dobrej praxe. V rámci rubriky „Európske inšpirácie“ Vám budeme pravidelne prinášať skúsenosti a zdroje inšpirácií z ostatných európskych krajín.