Revízia Europass rámca – čo nové prináša a ako súvisí s poradenstvom

18. apríla 2018 prijal Európsky parlament spolu s Radou EÚ Rozhodnutie 2018/646 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (ďalej len „Rozhodnutie”), v skratke Europass. Revízia Europassu bola jednou z desiatich iniciatív Európskej komisie predstavených v rámcovom dokumente Nový program v oblasti zručností pre Európu (2016).

Čo je to Europass?

Mnohí poznajú Europass ako online editor, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť si životopis či jazykový pas. Webová stránka Europass bola spustená v roku 2005 a začala bezplatne ponúkať užívateľom možnosť vytvoriť si osobné portfólio pozostávajúce z 5 dokumentov, t.j. Európsky životopis, Europass – jazykový pass, Dodatok k diplomu, Dodatok k vysvedčeniu a Europass-mobilita. Postupom času sa rozhranie a grafický dizajn neustále zdokonaľovali a z Europassu sa stal všeobecne známy a používaný nástroj, v súčasnosti dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Prečo bola potrebná revízia?

Pôvodné Rozhodnutie o vytvorení rámca Europass bolo prijaté ešte v roku 2004, kedy bol eurokomisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ. Rozširovanie EÚ o nové členské štáty, rastúca študijná a pracovná mobilita v rámci EÚ a imigrácia z tretích krajín, rozvoj informačných a komunikačných technológií, to všetko prinieslo pre Europass nové výzvy a možnosti, ako zlepšiť dostupnosť a modernizovať existujúce nástroje.

Začalo sa diskutovať o nadobúdaní kompetencií mimo systémov formálneho vzdelávania, o prenositeľných zručnostiach, ktoré sa neviažu na jedno povolanie alebo jedno prostredie.

Došlo k zásadnému prehodnoteniu toho, v akých formách sa ľudia vzdelávajú a osvojujú si zručnosti a čo to vlastne celoživotné vzdelávanie znamená. Začalo sa diskutovať o nadobúdaní kompetencií mimo systémov formálneho vzdelávania, o prenositeľných zručnostiach, ktoré sa neviažu na jedno povolanie alebo jedno prostredie. Ľudia sa začali aktívne vzdelávať prostredníctvom digitálnych platforiem, dištančných a hromadných online kurzov či otvorených vzdelávacích zdrojov. Digitálne technológie sa začali využívať aj pri validácii vzdelávacích výstupov (napr. prostredníctvom otvorených digitálnych preukazov) a vo veľkej miere aj pri náborových procesoch.

Europass – nástroj dostupný všetkým

Ďalším dôvodom pre revíziu bol posun v európskych politikách k sociálnym témam. V novembri 2017 vyhlásil predseda Európskej komisie, Jean-Claude Junkcer, vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv ako nástroja pre vybudovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej EÚ. Sociálna agenda sa stala zjednocujúcim prvkom pre viacero európskych politík a iniciatív EÚ v oblasti školstva a zamestnanosti, Europass nevynímajúc. Európska komisia priznala, že dosah nástrojov Europass bol v minulosti limitovaný a tie sa tak nedostali ku všetkým potenciálnym užívateľom.

Pri návrhu revízie sa teda popri tradičných cieľových skupinách ako sú študenti, uchádzači o zamestnanie, pracujúci i zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie venovala špeciálna pozornosť potrebám sociálne a zdravotne znevýhodnených osôb. V texte Rozhodnutia je jasne formulované, že nástroje a podporné systémy v rámci Europass rámca by mali reflektovať špecifické potreby štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb so zdravotným postihnutím. Začiatkom mája 2018 bol za týmto účelom spustený špeciálne upravený editor CV pre zrakovo postihnutých. Ďalšie podporné služby budú nasledovať, aby bola zaistená rovnosť v prístupe k informáciám, systémom a technológiám obsiahnutých v rámci Europass.

Integrovaný, prehľadný a moderný systém

Európska komisia sa z týchto dôvodov rozhodla transformovať Europass na platformu, ktorá bude združovať portfólio dokumentov spolu s informačnými portálmi, podpornými službami a modernými nástrojmi a ktorej zmyslom bude komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií naprieč krajinami EÚ, a podporiť tak mobilitu v Európe za účelom vzdelávania a zamestnania.

Revízia Rozhodnutia zavádza do rámca väčšiu systematickosť a prepojenosť jednotlivých mechanizmov, ako aj väčšiu technickú interoperabilitu s externými portálmi a službami (napr. EURES). Pribudne sebahodnotiaci nástroj, ktorý užívateľom uľahčí zaznamenávanie zručností a kompetencií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí. Po vyplnení osobného portfólia budú mať užívatelia možnosť prehľadávať databázu personalizovaných možností vzdelávania v Európe - LOQ. Europass bude integrovať aj informácie o možnosti uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v európskych krajinách.

Jednou z nových požiadaviek, aby Europass obstál v novom digitálnom veku, bolo zahrnutie informácií a analýz trhu práce v jednotlivých krajinách do existujúcich nástrojov. Ľudia musia byť informovaní o potrebách na trhu práce a zručnostiach, po ktorých je dopyt, aby sa mohli zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej vzdelávacej a profesijnej dráhe. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ktoré je expertnou agentúrou EÚ, sa dlhodobo zaoberá zberom a analýzou veľkých dát. Jedným z produktov Cedefop je nástroj Panoráma zručností, ktorý prináša prehľadné prognózy vývoja trhu práce vo všetkých krajinách EÚ a bude jednou z kľúčových súčastí nového rámca Europass.

Ľudia musia byť informovaní o potrebách na trhu práce a zručnostiach, po ktorých je dopyt, aby mohli robiť zodpovedné rozhodnutia o svojej budúcej vzdelávacej a profesijnej dráhe.

Vývojový tím navyše bezplatne sprístupní otvorené (technické) normy webových nástrojov Europass, aby mohli byť používané členskými štátmi a ostatnými zainteresovanými aktérmi.Čo má Europass spoločné s poradenstvom?

Význam poradenstva je vyzdvihnutý hneď v úvode Rozhodnutia, kde sa konštatuje, že „pri hľadaní zamestnania alebo rozhodovaní sa o vzdelávaní, štúdiu alebo práci potrebujú mať jednotlivci prístup k informáciám a poradenstvu o tom, aké príležitosti sú im k dispozícii, ako hodnotiť svoje zručnosti a o tom, ako prezentovať informácie o svojich zručnostiach a kvalifikáciách.”

Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v riadnom legislatívnom procese a je teda právne záväzným dokumentom, takisto zaväzuje členské štáty „podporovať a poskytovať informácie o službách poskytujúcich poradenstvo pre nadnárodnú mobilitu v oblasti vzdelávania a budovania kariéry vrátane prípadných individuálnych poradenských služieb.” Táto úloha spadala tradične do agendy siete Euroguidance, ktorá už vyše 25 rokov podporuje výmenu skúseností a inšpirácií medzi poradenskými službami v krajinách Európy. Sieť sa tak na základe Rozhodnutia stala formálne súčasťou Europass rámca ako jedna z jeho podporných štruktúr.

Pri hľadaní zamestnania alebo rozhodovaní sa o vzdelávaní, štúdiu alebo práci potrebujú mať jednotlivci prístup k informáciám a poradenstvu o tom, aké príležitosti sú im k dispozícii, ako hodnotiť svoje zručnosti a o tom, ako prezentovať informácie o svojich zručnostiach a kvalifikáciách.

Záver

V rýchlo meniacom sa svete, v ktorom mnohé povolania prechádzajú zásadnými zmenami a nové povolania vznikajú, získavajú popri formálnych výstupoch vzdelávania na dôležitosti zručnosti a skryté kompetencie, ktoré v sebe človek musí objaviť. Aby mali doklady o uznanom vzdelaní výpovednú hodnotu, musia byť sprevádzané portfóliom s popisom toho, čo človek vie a čo dokáže. Europass je dlhodobo jednou z kľúčových iniciatív EÚ, ktorá sa snaží viesť ľudí k pochopeniu a komplexnému zaznamenávaniu vlastných zručností a kompetencií, nadobúdaných v tých najrôznejších prostrediach, čím ich smeruje k lepšiemu sebapoznaniu a uvedomeniu si vlastných kvalít.

Navyše, z dôvodu rastúcej pracovnej a vzdelávacej mobility v rámci EÚ a migrácie z tretích krajín sa mnohí ľudia ocitajú v situácii, kedy potrebujú informácie o možnostiach vzdelávania, uznávania kvalifikačných dokladov, či potrebujú využiť služby kariérového poradenstva za účelom lepšej integrácie na pracovný trh. Revízia rámca Europass zabezpečí, že všetky tieto informácie budú dostupné bezplatne na jednom mieste a vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Od prijatia revidovaného rámca k jeho implementácia vedie ešte dlhá cesta. Európska komisia spolu s poradnou skupinou z členských štátov, pracuje v súčasnosti na tom, ako preniesť ciele a ambície z papiera do praxe. Medzi ďalšie subjekty, ktoré sú zainteresované do aktualizácie rámca patria služby zamestnanosti, poradenskí profesionáli, sociálni partneri, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy. Termín na spustenie vynovenej platformy bol stanovený na december 2019, avšak konečný dátum spustenia bude závisieť na efektívnosti a súčinnosti všetkých zainteresovaných aktérov.