Poznanie vlastných kompetencií ako cesta k (lepšej) práci

Zdroj: http://competence-kaleidoscope.eu

Akú úlohu hrá kariérové vzdelávanie a poradenstvo pri rozvoji potenciálu ľudí? Odborníci z Českej republiky, Škandinávie a Rakúska na konferencii „Kariérové vzdelávanie alebo nikdy to nekončí“ predstavili svoj pohľad na význam kompetencií pre dnešný trh práce .

17. mája sa konala v Brne medzinárodná konferencia v rámci projektu Erasmus+ Kaleidoskop kompetencií. Na projekte spolupracovali štyri organizácie – centrum Akropolis a genderové informačné centrum NORA z Českej republiky, Miesto pod slnkom n.o. zo Slovenska a nevládna organizácia Migrare z Rakúska. Projekt sa zameriaval na kariérové poradenstvo pre skupiny znevýhodnené na trhu práce – migrantov, slobodné matky, menšiny, ľudí s nízkou kvalifikáciou. Jeho cieľom bolo v priebehu troch rokov vytvoriť a otestovať metodiku práce s týmito skupinami. Výsledný kurz, ktorý v projekte vznikol, má 32 hodín a je rozdelený do 8 blokov podľa čiastkových cieľov. Po absolvovaní kurzu by mali byť účastníci schopní pomenovať svoje kompetencie a vedieť, čo ponúkajú na trhu práce. Zároveň by z neho mali vyjsť posilnení, sebavedomejší a schopní pozitívnej sebaprezentácie.

Na konferencii zástupcovia spolupracujúcich organizácií predstavili projekt nielen v prezentácii so základnými informáciami, ale aj prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých si účastníci konferencie mohli vyskúšať konkrétne aktivity a cvičenia, ktoré sú súčasťou metodiky. Zároveň konferencia z rôznych uhlov pohľadu preskúmala koncept kompetencií v súčasnom svete, kde sa upúšťa od predstavy jedného povolania, resp. pracovného miesta na celý život. Z toho vyplývajúce zmeny a nároky pracovného života sa najlepšie zvládajú vďaka poznaniu vlastných silných stránok, schopností, zručností a hodnôt. Znevýhodnené skupiny na trhu práce nie sú výnimkou, naopak, zorientovať sa vo svojich prednostiach a vedieť ich predať je pre nich nevyhnutnosťou, keďže sa často nemôžu spoľahnúť na pôsobivosť svojho životopisu.

Kompetencie v kariérovom vzdelávaní

Helena Košťálová otvárala konferenciu príspevkom, v ktorom upriamila pozornosť poslucháčov nielen na dôležitosť poznania vlastných kompetencií, ale i na ich správne, „vedomé“ použitie - v správnom kontexte a v správnej miere. Rozvoj kompetencií a ich riadenie pokladá za spôsob ako nájsť spokojnosť a úspech v dnešnom svete.

Profesor Peter Plant (mimochodom, jediný profesor kariérového poradenstva v škandinávskych krajinách) svojím typickým vtipným prejavom oslovil celé publikum. V jeho prezentácii zaujala informácia o silnom dopade správy OECD z 2014, ktorá v Nórsku podnietila konkrétne zmeny na poli kariérového poradenstva smerom k holistickému prístupu, zlepšeniu dostupnosti a podpore profesionalizácie a to v priebehu nasledujúcich troch rokov. Venoval sa tiež dôležitosti praxe a praktických skúseností pre rozvoj zručností pre riadenie svojej kariéry.

Odborná prax slúži ako zdroj informácií o vlastných kompetenciách a poskytuje dôležitý vhľad do sveta práce. Načrtol i otázku vplyvu gendrových stereotypov pri kariérovom plánovaní a rozhodovaní. Deti vo veku 5-7 rokov začínajú deliť zamestnania na vhodné pre mužov a ženy a do 12 rokov si uzatvárajú svoje predstavy o trhu práce a povolaniach – ktoré sa pre nich hodia a ktoré sa im oplatia. Úlohou kariérového poradcu je preto aj rozširovať možnosti, ktoré si takto predčasne v detstve uzatvárame.

Peter Plant predstavil aj spôsob, akým je kariérové poradenstvo implementované do škôl v rámci jednotlivých škandinávskych krajín. Krajiny sa od seba líšia tým, kto poradenstvo poskytuje (vyškolení odborníci, alebo učitelia odborných predmetov bez zvláštnej prípravy) a ako je poradenstvo včlenené do predmetov (ako prierezová téma, alebo ako samostatný predmet). Skúsenosti z týchto krajín ukazujú, že každý z týchto prístupov má svoje plusy a mínusy a žiaden zatiaľ nepredstavuje ideálny model.

Deti vo veku 5-7 rokov začínajú deliť zamestnania na vhodné pre mužov a ženy a do 12 rokov si uzatvárajú svoje predstavy o trhu práce a povolaniach. Úlohou kariérového poradcu je preto rozširovať možnosti, ktoré si takto predčasne v detstve uzatvárame.
Český trh práce v prieskumoch

V rámci konferencie vystúpil aj Tomáš Ervín Dombrovský, pracujúci pre českú firmu LMC ako vedúci oddelenia analýz, komunikácie a vzťahov, s prezentáciou Emancipácia v práci. Pútavo v nej hovoril o aktuálnych trendoch na trhu práce z pohľadu zamestnancov i zamestnávateľov. Ako zástupca organizácie, ktorá má k dispozícii informácie z oboch „táborov“, vedel poskytnúť zaujímavé náhľady na požiadavky uchádzačov o zamestnanie a očakávania na strane zamestnávateľa. Hoci jeho postrehy vychádzajú z českej reality, mnoho z nich je určite platných aj pre Slovensko.

Za typickú pre český pracovný trh považuje napríklad neochotu ľudí cestovať za prácou. Na strane zamestnávateľov je zas problém s ponúkaním práce na skrátené úväzky a prevažujúce stereotypy týkajúce sa predovšetkým starších ľudí či zmien kariéry v priebehu života. Dombrovský tiež hovoril o tom, čo zamestnancov najviac motivuje a čo, naopak, odrádza; prečo si hľadajú nové zamestnanie, ak už sú zamestnaní, a čo naopak ľudí na pracovných miestach udrží. Veľkú dôležitosť pre zotrvanie zamestnancov majú dobré vzťahy s kolegami a vedením, pocit zmysluplnosti, autonómie a toho, že ako zamestnanec môžem niečo ovplyvniť. Naopak, ľuďom prekáža nedôvera a nutkanie kontrolovať (čo sa týka napríklad práce na doma) a nespravodlivosť pri odmeňovaní. Zároveň zamestnancom vadí to, že nováčikovia pri náboroch často dostávajú prisľúbené lepšie pracovné podmienky, ako majú tí, čo v organizácii pracujú dlhšie.

odľa štatistík LMC si aktuálne v ČR aktívne hľadá lepšiu prácu 12 percent ľudí, pričom veľmi zaujímavým faktom je, že len 26% z týchto ľudí má špecifickú ideu o tom, čo presne hľadajú. Napriek očakávaniam sú pri hľadaní novej práce ešte zmätenejší ľudia v strednom veku, ktorí už vo svojej kariére dosiahli určitú úroveň a teraz sa rozhodujú, či sa posunúť do inej oblasti, alebo či je ešte možnosť (a z ich strany záujem) rásť v pôvodnom odbore.

Jedinečná mozaika komptencií v každom z nás

Tak sa opäť dostávame k významu kompetencií pre jednotlivca a jeho uplatnenie na súčasnom trhu práce. Aj zamestnávatelia by totiž ako podstatnejšie mali začať vnímať nie vyštudované odbory, ale reálnu prax jednotlivca, prácou a mimopracovnými skúsenosťami získané zručnosti a vedomosti, a umožniť tým kariérové zmeny v priebehu života. Zároveň je dôležité podporovať ľudí, aby si viac všímali a uvedomovali, kde všade a akým spôsobom používajú svoje kompetencie, aké ďalšie uplatnenie pre ne vedia nájsť a ako o nich presvedčiť prípadných zamestnávateľov.

Je potrebné rozšíriť našu predstavu o kvalifikáciách ako o niečom, čo získame v škole a čo ostáva stabilné a nemenné po ukončení formálneho vzdelávania. Vieme toho totiž oveľa viac a v priebehu života, v práci, v dobrovoľníckych a súkromných aktivitách si neustále rozširujeme repertoár svojich zručností a vedomostí. Metodika, ktorá vznikla v rámci projektu Kaleidoskop kompetencií, pomáha práve zmapovať kompetencie získané vo všetkých oblastiach života a podporuje klientov pri lepšom uvedomení si svojich predností.