Seminár „Poradenstvo pre mladých znevýhodnených ľudí“


Euroguidance centrum pokračuje v tradícii regionálnych vzdelávacích seminárov na rôznorodé témy z oblasti kariérového poradenstva. Prvý z takýchto seminárov v roku 2019 bude venovaný poradenstvu pre znevýhodnenú mládež a sociálnemu rozmeru kariérového poradenstva.

Zmyslom seminára bude výmena príkladov dobrej praxe v poskytovaní poradenstva mladým ľuďom, ktorí sa nevzdelávajú, nepracujú a nie sú zaradení ani v odbornej príprave (NEET), a diskusia na tému, ako pre takýchto klientov nastaviť a realizovať služby kariérového poradenstva, aby viedli k ich emancipácii a úspešnej reintegrácii na pracovný trh alebo do systému formálneho vzdelávania.

Komu je seminár určený:
 • poradcovia, ktorí pracujú so znevýhodnenou mládežou alebo s vylúčenými sociálnymi komunitami
 • neziskové a verejné organizácie, ktoré poskytujú podporné služby pre znevýhodnenú mládež
 • komunitní a sociálni pracovníciProgram

9:00 – 9:30Registrácia
9:30 – 10:45 Prezentácie pozvaných organizácií a diskusia s prezentujúcimi

 • Jakub Purdjak (Agapo, o.p.s., ČR)
 • Michaela Valicová (Podnik medzitrhu práce)
 • Ela Klementová (Centrum Konekt)
 • Michaela Mudroňová (Človek v ohrození)
 • Katarína Medzihorská (Socia)
 • Zuzana Izáková (Národná agentúra Erasmus+)
10:45 – 11:15 Prestávka
11:15 – 12:00 Sieťovacie aktivity
12:00 – 13:00 Prestávka na obed
13:00 – 14:30 Interaktívne workshopy

 • Katarína Medzihorská (Socia)
  Katarína Medzihorská z organizácie Socia predstaví tranzitný program „Zo školy do života“, ktorý je zameraný na podporu viacnásobne znevýhodnených mladých ľudí (sociálne, etnicky, postihnutím, bez rodiny). Pri poradenstve sa uplatňuje individuálny prístup s prvkami špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie zameranej na podporu nezávislého života mladých ľudí so znevýhodnením.

 • Jakub Purdjak a Zuzana Medňanská (Agapo)
  Slasti a strasti zamestnávania osôb so znevýhodnením alebo na čo pripraviť zamestnávateľov – Nezisková organizácia AGAPO poskytuje poradenstvo pri hľadaní práce ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Počas workshopu sa zamyslíme nad potenciálom i rizikami, ktoré so sebou prináša zamestnanec so znevýhodnením. Pozrieme se na to z pohľadu zamestnávateľa, ale i z nadhľadu nás, odborníkov z iných oblastí.
Počas seminára Vám bude k dispozícii pracovníčka Národnej agentúry Erasmus+ pre prípadné konzultácie v oblasti financovania projektov.Účasť na konferencii je bezplatná.

Registrácia je otvorená do 28. marca 2019