Národná cena kariérového poradenstva 2018


Centrum Euroguidance, pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), vyhlasuje jubilejný 10. ročník súťaže Národná cena kariérového poradenstva. Súťaž realizujeme v spolupráci s Euroguidance centrom Českej republiky pôsobiacim pri Dome zahraničnej spolupráce (DZS). Partnerom súťaže je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.Kto sa môže do súťaže prihlásiť?

Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia.
Národná cena kariérového poradenstva je otvorená všetkým bez rozdielu. Do súťaže sa môžu prihlásiť organizácie (základné a stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, inštitúcie ďalšieho či celoživotného vzdelávania, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, personálne, poradenské či vzdelávacie agentúry, podniky a firmy, mimovládne a neziskové organizácie a ďalší), ale i jednotlivci (výchovní poradcovia, poradcovia v štátnych i neštátnych zariadeniach a organizáciách, súkromní poradcovia a ďalší).

Čo je možné do súťaže prihlásiť?

Do súťaže možno prihlásiť nasledovné služby: poskytovanie kariérových informácií, kariérového poradenstva a kariérového vzdelávania pre mládež a aj dospelých, pre žiakov, študentov, zamestnaných i nezamestnaných.
Okrem služby je možné prihlásiť aj jednorazovú aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, informačný či diagnostický nástroj, výskum, študentskú prácu, vzdelávaciu akciu, podujatie, tréning/výcvik, projekt a i.) z celej oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania.

Prihlasované služby a aktivity môžu podporovať:
 • vlastné plánovanie kariéry – vzdelávacej a profesijnej dráhy;
 • sebapoznanie, sebareflexiu a pozitívny sebaobraz, proaktivitu, samostatnosť a osobnú zodpovednosť, schopnosť a motiváciu k učeniu a ďalšiemu vzdelávaniu, kritické myslenie a efektívnu prácu s informáciami, komunikačné a (seba)prezentačné zručnosti;
 • schopnosť rozhodovať sa a uskutočňovať kariérové voľby;
 • nadobúdanie a rozvíjanie znalostí a povedomia o situácii a zmenách na trhu práce;
 • rozvoj zručností potrebných pre získanie zamestnania, respektíve udržanie zamestnania alebo zručností podporujúcich/zvyšujúcich zamestnateľnosť;
 • objavovanie a rozvoj talentov a silných stránok;
 • inklúziu osôb so znevýhodnením vo vzdelávaní a na trhu práce
 • ďalšie oblasti kariérového rozvoja.
Radi privítame aj prihlášky, ktoré prispievajú k systémovým riešeniam v oblasti celoživotného kariérového poradenstva:
 • zlepšujúce dostupnosť a kvalitu kariérového poradenstva;
 • podporujúce celoživotný rozmer poradenstva;
 • podporujúce mezinárodnú mobilitu v oblasti vzdelávania a práce prispievajúcu ku kariérovému rozvoju.

Podmienky pre účasť v súťaži:

 • Poskytovanie služieb kariérového poradenstva, resp. realizácia aktivít v oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania
 • Služby/aktivity prihlásené do predchádzajúcich ročníkov môžu znovu súťažiť len v prípade, že boli zásadnejšie inovované
 • Geograficky musí byť súťažný príspevok viazaný na Slovenskú republiku, avšak môže byť realizovaný aj v spolupráci s inými krajinami (partnermi)
 • Vyplnenie prihlášky a jej odoslanie v elektronickej podobe do 30. júna 2018 na adresu euroguidance@saaic.sk

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 4. máj 2018
Deadline pre odoslanie súťažných príspevkov: 30. jún 2018
Hodnotenie: júl – august 2018
Vyhlásenie víťazov a prezentácia ocenených príspevkov: 18. september 2018

Hodnotenie súťažných príspevkov:

Hodnotenie uskutoční komisia zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania, poradenstva a rozvoja ľudských zdrojov v priebehu júla - augusta 2018.

Pri hodnotení sa zohľadňujú nasledujúce kritériá:

 • formálna kvalita prihlášky (pripojený dôkazový materiál)
 • kvalita poskytovaných služieb/aktivít (metodika, kvalifikácia poskytovateľov vrátane vzdelávania a ďalšieho rozvoja poskytovateľov, supervízia, interné hodnotenie, etické aspekty poskytovania služby/aktivity)
 • orientácia na klienta (definovanie cieľových skupín, dostupnosť a propagácia služby, hodnotenie služby klientmi, podpora samostatnosti a nezávislosti klientov; podpora svojpomoci)
 • inovatívnosť (novosť, aktuálnosť, tvorivosť služby/aktivity)
 • inšpiratívnosť a prenositeľnosť služby/aktivity
 • efektívnosť služby

Prečo sa do súťaže zapojiť?

 • možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou
 • nadviazanie nových partnerstiev a výmena skúseností
 • získanie spätnej väzby od odbornej poroty zloženej z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva
 • prispenie k rozvoju poradenskej komunity na Slovensku
 • všetky zapojené organizácie a jednotlivci budú mať možnosť predstaviť svoj príspevok počas konferencie a v česko-slovenskom zborníku zo súťaže

Ocenenia:

 • bezplatná účasť a prezentácia príspevkov na konferenciách k NCKP v SR (18.9.2018) a ČR (27.9.2018)
 • preplatenie nákladov spojených s účasťou na pripravovanej odbornej konferencii v Hradci Králové na jeseň 2018
 • partner súťaže Združenie pre kariérové poradenstvo a kariérový rozvoj ponúka všetkým oceneným bezplatné členstvo
 • využívanie loga súťaže

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením a poslaním prihlášky elektronicky na adresu euroguidance@saaic.sk najneskôr do 30. júna 2018.
>> Formulár prihlášky na stiahnutie <<.